SLO-FIN: Tolmačenje v javnem sektorju v Sloveniji in na Finskem

VODJA: dr. V. Gorjanc
TRAJANJE: 2011 - 2012

Cilj projekta je analizirati stanje na področju tolmačenja v javnem sektorju v obeh državah ter predlagati konkretne rešitve, ki ustrezajo zakonodaji EU glede enakopravnega obravnavanja državljanov drugih držav čanic ter vseh tistih, ki v EU prihajajo iz tretjih držav, še posebej, ko gre za posebej ranljive skupine, kot so prosilci za azil, begunci in otroci. Finska ima na tem področju že veliko izkušenj in velja za eno od držav, ki v praksi udejanja načela jezikovnih pravic kot temeljnih človekovih pravic, kar bo izhodišče za načrt usposabljanja govorcev redke zastopanih jezikov v Sloveniji za potrebe tolmačenja v javnem sektorju.

SLO-FRA: Nadgradnja slovensko-francoskih jezikovnih virov: vzporedni korpus in wordnet

VODJA: dr. M. Schlamberger Brezar
TRAJANJE: 2010 - 2011

Cilj bilateralnega projekta, v katerem oddelek sodeluje s francoskim raziskovalnim Inštitutom INRIA v Parizu, je nadaljni rayvoj prosto dostopnega francoskega in slovenskega wordneta s korpusnimi metodami. Razvita leksikalna vira, v katerih so semantične informacije med besedami eksplicitno izražene, bosta povezana tudi z angleškim wordnetom, kar bo omogočalo njuno izrabo tudi za večjezične namene.

SLO-HUN: Vrednotenje in primerjava uporabe slovenskega in madžarskega wordneta v strojnem prevajanju

VODJA: dr. V. Gorjanc
TRAJANJE: 2009 - 2010

Cilj bilateralnega projekta, v katerem oddelek sodeluje z Madžarsko akademijo znansti iz Budimpešte, je vrednotenje uporabnosti pred kratkim razvitih wordnetov za slovenščino in madžarščino v enem najdejavnejših področij računalniške obdelace naravnega jezika - strojnem prevajanju. Prepričani smo, da je s pomočjo wordneta mogoče izboljšati strojno prevajanje, predvsem z izboljšanim razdvoumljanjem večpomenskih besed, pa tudi z iskanjem ustreznih nadpomenk, kadar ni mogoče najti prevodne ustreznice za določeno besedo ali frazo.

SLO-TUR: Vloga prevoda v procesih globalizacije v Sloveniji in Turčiji

VODJA: dr. N. K. Pokorn
TRAJANJE: 2008 - 2010

Cilj skupnega raziskovalnega projekta, ki ga predlagata Oddelek za prevajalstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija, in Oddelek za prevajalstvo, Bogazici univerza Bebek, Istanbul, Turčija, je raziskati učinke procesov integracije in globalizacije na založniški trg v Sloveniji in Turčiji in posledično na področje literarnega prevajanja. Projekt se bo še posebej osredotočil na proučevanje prevodnih strategij in jezikovne rabe. Primerjalna študija bo posebej zanimiva, ker sta obe družbi, tako slovenska kot turška, prišli v stik s procesi globalizacije in integracije relativno pozno. Obe družbi tudi uporabljata jezika, ki se ne uvrščata med osrednje evropske jezike, in sta odvisni od prevoda (tako v kot iz maternega jezika), ki odločilno vpliva na jezikovni razvoj. Projekt bo tako poskšal tudi ugotoviti, do kolikšne mere prevod vpliva na jezikovno politiko in načrtovanje v obeh družbah. Cilj projekta bo prikazati, da lahko ista načela, ki jih lahko zasledimo v procesih globalizacije in integracije, najdemo tudi v različnih zgodovinskih obdobjih; da prevod pomembno vpliva na jezikovno načrtovanje in politko ter na podobo, ki jo posamezna družba želi ustvariti za lastne bralce, kot tudi na oblikovanje podobe, ki jo družba želi pokazati drugim.