Cilji in kompetence

Program omogoča, da študenti in študentke temeljne jezikovne in kulturne kompetence ter osnovne prevodoslovne in prevodnimi nadgradijo s specifičnimi tolmaškimi kompetencami. Tolmačke in tolmači bodo tako iz pisne, govorne ali multimedialne predloge lahko izdelali pisni, govorni ali multimedialni tekst, ki v ciljnem jeziku (slovenščini in dveh tujih jezikih) oz. kulturi izpolnjuje zastavljeni cilj. Z uporabo odgovarjajočih tehnik so sposobni konsekutivno in simultano tolmačiti poslovna, strokovna in politična besedila. Usposobljeni so za samostojno delo in za delo v skupini, ki ga opravljajo deontološko korektno in v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju.

Obenem bo program zagotavljal visoke kompetence s področja teoretičnih prevodoslovnih vsebin tako, da bo magistrom oz. magistricam omogočal lastno razumevanje teoretičnih principov in njihovo vrednotenje ter prenos v praktično delo ter identifikacijo in reševanje problemov, s katerimi se bodo kot strokovnjaki prevajalci oz. prevajalke soočali pri svojem delu.

Splošne kompetence

V skladu z dublinskimi deskriptorji bo magistrski naziv podeljen študentom in študentkam, ki bodo:

 • izkazali, poglobili in utrdili znanje in razumevanje, ki izhaja iz védenj, pridobljenih na prvi stopnji, ter s pomočjo tega znanja in razumevanja izoblikovali osnovo, na kateri je mogoče izvirno izoblikovati in/ali uporabiti nove zamisli predvsem v raziskovalnem okolju;
 • znali uporabiti svoje znanje in vedenje ter svoje sposobnosti reševanja problemov v novih in neznanih razmerah v širših (ali multidisciplinarnih) kontekstih, povezanih z njihovim področjem študija;
 • sposobni povezovati znanje, obvladovati kompleksno problematiko in presojati na osnovi nepopolnih ali omejenih informacij, in to tako, da bodo njihovi zaključki vključevali razmislek o družbenih in etičnih odgovornostih, povezanih z uporabo njihovih znanj in presoj;
 • znali jasno in nepristransko posredovati svoje zaključke, doseženo znanje in utemeljitve tako specialistom kot tudi nepoznavalcem;
 • znali uporabiti sodobno informacijsko in komunikacijsko tehnologijo;
 • znali v svoji stroki delovati samostojno in v skupini;
 • se znali učiti, tako da se bodo lahko nadalje samostojno strokovno izpopolnjevali.

Predmetnospecifične kompetence

 • sposobnost delovanja v večjezikovnem in večkulturnem okolju;
 • sposobnost ustreznega odzivanja v socialno, kulturno in etnično različnih okoljih;
 • besedilna kompetenca v slovenščini in dveh tujih jezikih glede na specifiko besedilnih in komunikacijskih konvencij;
 • sposobnost razumevanja in analiziranja besedilnih sporazumevalnih procesov v družbi;
 • sposobnost razumevanja soodvisnosti delovanja besedil od civilizacijsko-kulturnega družbenega konteksta;
 • sposobnost opisa in teoretične analize prevajalskih in tolmaških procesov;
 • poznavanje in obvladovanje tolmaških strategij in tehnik;
 • sposobnost analize, razumevanja in povzemanja besedil;
 • enciklopedično vedenje in medkulturno zavedanje;
 • sposobnost slušnega razumevanja in govornega izražanja;
 • sposobnost pomnenja;
 • komunikacije spretnosti;
 • sposobnost oblikovanja samostojnega pogleda na status tolmačenja in tolmača;
 • sposobnost uporabe specifičnih informacijskih tehnologij za tolmaško delo.

Dodatne predmetnospecifične kompetence so navedene v obrazcu za učni načrt za vsak predmet posebej.