Prijava na študijsko izmenjavo Erasmus+ na Oddelku za prevajalstvo

Študijska izmenjava Erasmus+ omogoča študentom, da v obdobju od najmanj treh mesecev do največ dvanajst mesecev na vsaki stopnji študija opravijo del rednih študijskih obveznosti (v višini vsaj 20 kreditnih točk za semestrsko izmenjavo) vpisanega programa na partnerski inštituciji, s katero ima Oddelek za prevajalstvo sklenjeno bilateralno pogodbo, in tako spoznavajo študentsko življenje v tujini, si razširjajo kulturna obzorja, pridobivajo življenjske izkušnje in sklepajo nova poznanstva. Seznam pogodb našega oddelka najdete na povezavi na spletni strani Mednarodne pisarne Filozofske fakultete: Pogodbe po oddelkih.

Priprave na prijavo na študijsko izmenjavo Erasmus+ v naslednjem študijskem letu se začnejo proti koncu zimskega semestra z informativnim dnevom, ki ga za študente Filozofske fakultete organizirajo Mednarodna pisarna Filozofske fakultete in predstavniki Mednarodne pisarne Univerze v Ljubljani. O informativnem dnevu vas obvestimo med novicami spletne strani Oddelka za prevajalstvo, objave o informativnem dnevu in razpisih pa lahko spremljate tudi na spletni strani Mednarodne pisarne.

Prijave na razpis za naslednje šolsko leto sprejemamo na Oddelku za prevajalstvo do izteka razpisanega roka, o katerem vas obvestimo med novicami na spletni strani Oddelka za prevajalstvo ali pa si objavo razpisa ogledate na zgornji povezavi Mednarodne pisarne Filozofske fakultete.

Na razpis se lahko prijavi vsak študent Univerze v Ljubljani pod pogoji:

  • da ima v celotnem času študija v tujini aktiven status študenta na matični članici Univerze v Ljubljani,
  • da je v času izmenjave vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija in
  • da ima poravnane finančne obveznosti iz naslova programa VŽU Erasmus ali Erasmus+.

Vsebina in priprava vloge

Za prijavo na javni razpis mora prijavitelj predložiti popolno vlogo, ki vsebuje naslednje izpolnjene in podpisane obrazce:

  • prijavni obrazec (natisnjen iz VIS-a),
  • dokazilo o povprečni oceni vseh do prijave opravljenih izpitov in vaj na študijskem programu (zadostuje potrdilo, ki ga iz VIS-a prijavitelj natisne sam),
  • motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh in
  • osnutek študijskega sporazuma (dopolnilo za študente Oddelka za prevajalstvo).

Zainteresirani študentje naj se glede priprave osnutka študijskega sporazuma oglasijo na govorilnih urah oddelčne koordinatorice za izmenjavo doc. dr. Silvane Orel Kos. Študijski sporazum ne sme vsebovati predmetov, za katere ste na matični fakulteti že pridobili ocene.

Študentje na določenih gostujočih inštitucijah lahko opravljajo tudi krajšo trimesečno izmenjavo za pisanje zaključnega dela. Že pred prijavo na razpis naj se pozanimajo, ali želena gostujoča inštitucija omogoča krajše obdobje izmenjave za pisanje zaključnega dela. Študentom z absolventskim stažom Mednarodna pisarna Filozofske fakultete priporoča, da se odločijo za praktično usposabljanje Erasmus+.

doc. dr. Silvana Orel Kos