MEdnardni projekt mestne občine pariz

Zgodovina prevajanja v osrednji Evropi

Koordinatorica projekta za Slovenijo: dr. N. K. Pokorn
TRAJANJE: 2010-2014
 

Spletna stran: HISTRAD

Projekt je posvečen zgodovini literarnega prevajanja v osrednji Evropi, prostoru, ki se razteza od Slovenije do Ukrajine, od Finske do Albanije. Osovni cilj projekta je začrtati razvoj in kulturno vlogo prevajanja ter osvetliti različne vplive in sodelovanja na tem prostoru, ki so prek prevodov vzpostavili edinstven kulturni prostor na tem področju. Namen projekta je vzpostaviti spletno stran s kratko predstavitvijo temeljnih besedil in pomembnejših prevajalcev za izbranih 16 jezikov. Drugi cilj projekta je izoblikovanje monografije, v kateri bo predstavljena zgodovina literarnega prevajanja za izbranih 16 jezikov. Projekt finančno podpira mestna občina Pariz. Na projektu sodeluje 25 francoskih in tujih raziskovalcev. Nosilec projekta: INALCO – Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Sodelujoči raziskovalci v Sloveniji: David Limon, Nataša Hirci.

EVROPSKI PROJEKTI LIFELONG LEARNING

OPTIMALE - Poklicno poučevanje prevajalcev v večjezični Evropi

Koordinatorica projekta za Slovenijo: dr. N. K. Pokorn
TRAJANJE: 2010 - 2013
 

Optimale je mednarodna mreža 64 magistrskih programov, namenjenih izobraževanju prevajalcev. Projekt se veže na delovanje mreže EMT, vendar zajema večje število inštitucij, tudi izven Evrope. Namen mreže je:
1. 1. vzpostavitev zemljevida inštitucij, ki poučujejo prevajanje v Evropi
2. 2. sledenje potrebam trga in družbe ter določitev profesionalnih standardov, ki se vežejo na poučevanje prevajalcev
3. 3. Določitev, opis in diseminacija primerov dobre prakse na področju poučevanja prevajanja
4. 4. izboljšati izobraževanje prevajalcev (vzpostavitev skupne platforme, namenjene poučevanju prevajanje, organizacija delavnic za učitelje)
5. 5. spodbuditi večjo izmenjavo učiteljev in študentov med inštitucijami, ki sodelujejo v mreži OPTIMALE

Interaktivni zemljevid
Interaktivni zemljevid, ki je dostopen na naslednji povezavi, prikazuje obstoječe visokošolske programe za izobraževanje prevajalcev v Evropi. Poudarek je na magistrskih programih, vendar na njem najdete tudi dodiplomske študijske programe, ki se vežejo na izobraževanje prevajalcev. Zemljevid želi podati koristne informacije predvsem študentom, visokošolskim učiteljem in ostalim deležnikom v izobraževanju prevajalcev. Ker se nekatere inštitucije nahajajo zelo blizu ena druge in v osnovnem pogledu niso vse vidne, priporočamo, da si zemljevid na izbranem področju povečate.

Podnaslovi in učenje jezika

Koordinatorica projekta za Slovenijo: U. V. Javoršek
TRAJANJE: 2009 - 2012
 
Spletna stran: SubLanglearn
 

Pri mednarodnem projektu Subtitles and Language Learning sodelujejo predstavniki iz Finske, Litve, Poljske, Španije, Portugalske, Italije, Grčije in Slovenije. Namen projekta je ugotoviti, ali se je tuji jezik mogoče učiti ob gledanju podnaslovljenih televizijskih filmov in nadaljevank, saj mnogo držav kot prevladujočo metodo prevajanja avdiovizualnega gradiva uporablja podnaslavljanje.
Projekt vključuje različne jezikovne kombinacije in upošteva različne tipe učencev (osnovnošolske učence, študente in odrasle) v različnih učnih situacijah.
Pričakovani cilji projekta so:
• prepoznavanje, opis in diseminacija primerov dobre prakse ter zbiranje informacij o novostih na področju podnaslavljanja in poučevanja tujih jezikov.
• spodbujanje sodelovanja in izmenjave med sodelujočimi nosilkami na področju podnaslavljanja in poučevanja tujega jezika
• pomoč Evropi pri razvoju politike, ki promovira učenje tujega jezika s pomočjo rabe podnaslovov na različnih nivojih formalnega in neformalnega izobraževanja. Koordinator: University of Turku, Finland.

TEMPUS - Prevajanje in tolmačenje na Kosovu

Koordinatorica projekta za Slovenijo: dr. N. K. Pokorn 
TRAJANJE: 2007 - 2009
 

Ustanovitev centra za albanski jezik in magistrskega programa za prevajanja in tolmačenje, vzpostavitev sistema za vrednotenje predhodno pridobljenih neformalnih znanj in ustanovitev interdisiciplinarnega instituta za poučevanje jezika stroke
Koordinator: Univerza Marc Bloch Strasbourg, Francija. Koordinator: Univerza Marc Bloch Strasbourg, Francija. Sodelujoči raziskovalci v Sloveniji: Primož Jurko, Jana Zemljarič Miklavčič

Izoblikovanje predmetnika za medicinsko tolmačenje (MedInt)

Koordinatorica projekta za Slovenijo: dr. N. K. Pokorn
TRAJANJE: 2007 - 2009

Spletna stran projekta: http://www.medical-interpreting.eu/
Cilj mednarodnega projekta MedInt je spodbuditi sodelovanje in izmenjavo izkušenj med projektnimi partnerji z namenom izoblikovanja skupnega programa za izobraževanje tolmačev za potrebe zdravstvenega varstva. Projekt vodi Oddelek za teoretično in uporabno prevodoslovje Univerze v Gradcu (Avstrija), partnerji pa so: oddelki za prevajalstvo Univerze v Ljubljani, Univerze v Germersheimu (Nemčija) in Univerze v Tampere (Finska), KAGes (klinični center v Gradcu) in ZEBRA (terapevtski center v Gradcu).
Predstavnika Oddelka za prevajalstvo na tem projektu sta Nike K. Pokorn in Lars Felgner.

Brošura v štirih jezikih

IP program Prevodoslovje v večevropskem doktorskem programu

Koordinatorica projekta za Slovenijo: dr. N. K. Pokorn
TRAJANJE: 2005 - 2008
 

Intenzivni program EU bil namenjen prevodoslovnim doktorskim študentom, raziskovalcem, učiteljem in oblikovalcem študijskih programov v evropskem prostoru. Prvi cilj programa je bila razširitev mreže CETRA, in sicer s predstavniki prevodoslovnih centrov iz novih evorpskih članic. Drugi cilj projekta je bilo spodbujanje večje standardizacije magistrskih programov iz prevajanja in tolmačenja ter doktorskih programov iz prevodoslovja in medkulturne komunikacije. Poglavitne aktivnosti projekta so bile letne izmenjave študentov in učiteljev, in sicer na dvotedenskih srečanjih v Italiji in Belgiji, in dodatno uposabljanje v dejavnostih, ki so potekale prek učnih platform. Izsledki projekta so bili izoblikovanje mreže raziskovalcev in učiteljev, ki so skušali doseči večjo stopnjo standardizacije pouka na magistrski in doktorski ravni v okviru bolonjske reforme. Sirši namen projekta je bil tudi spodbujanje globjega razumevanja družbene in kulturne vloge prevoda in izoblikovanje kvalitetnejših programov usposabljanja prevajalcev v Evropi. Koordinator: Katholieke Universiteit Leuven, Belgija. Sodelujoči raziskovalci v Sloveniji: Nataša Hirci. Študentska izmenjave: Nina Grahek Križnar, Urša Vogrinc Javoršek, Iztok Ilc.

TEMCU – Stalno strokovno izpopolnjevanje učiteljev za večkulturne razrede v visokošolskem izobraževanju

Koordinatorico projekta za Slovenijo: dr. N. K. Pokorn
TRAJANJE: 2003 - 2005

Poglavitni namen skupnega projekta, katerega koordinator je bila Univerza v Ljubljani, je bil izoblikovanje in implementacija učnega modula za dodatno izobraževanje učiteljev, ki se srečujejo z razredi, v katerih so študenti, ki prihajajo iz različnih jezikovnih okolij. Prva faza projekta je bila zbiranje podatkov prek vprašalnikov pri vseh partnerskih univerzah. Na osnovi analize potreb, so partnerji izoblikovali učne module, namenjene dodatnemu izobraževanju visokošolskih učiteljev. Organizirana je bila tudi konferenca in objavljena je bila zbirka prispevkov. Koordinator Univerza v Granadi, dr. Dorothy Kelly. Sodelujoči raziskovalci v Sloveniji: David Limon, Nataša Hirci.