Predmetnik

Po prijavi na skupni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje, področje Prevajalstvo, Oddelek za prevajalstvo pozove vse prijavljene kandidate, da v krajšem motivacijskem pismu orišejo področje raziskovanja, ki jih zanima, in navedejo morebitnega mentorja, s katerim so se že dogovorjali oz. pri katerem bi radi nadaljevali študij na doktorski ravni. Glede na interese, izražene v pismu, se s kandidati izvede izbirni intervju, ki ga vodijo predstojnik, koordinatorica za doktorski študij in nosilki obveznih predmetov na področju Prevajalstvo. Na osnovi tega intervjuja se določi mentorje in predlaga prioritetno listo kandidatov Referatu za podiplomski študij FF. Pri tem se upoštevajo posameznikovi študijski interesi, predhodna izobrazba in kadrovske možnosti oddelka. Ko se postopek vpisa uradno zaključi, mentor (ali mentor in somentor) v dogovoru s študentom izdela predlog individualnega študijskega programa (IŠP), ki obsega 120 kreditnih točk (KT) in ki je povezan s problematiko doktorske naloge. Predlog IŠP najprej poleg mentorja (in morebitnega somentorja) potrdi predstojnik oddelka in oddelčna koordinatorica za doktorski študij, potem pa še Komisija za doktorski študij Filozofske fakultete in Senat Filozofske fakultete.

Zgradba individualnega študijskega programa in število predmetov

Možni izbor predmetov za vsako študijsko leto temelji na prevladujočem izraženem interesu vpisanih študentov in izvedbenih možnostih vseh sodelavcev, vključenih v program. Na osnovi spremljanja stroke in potreb po specifičnih kadrih se lahko spremenijo in dopolnijo vsebine, ki so začrtane spodaj. Zgradba IŠP-ja je sestavljena iz organiziranega dela pouka v obsegu 60 kreditnih točk, preostalih 120 kreditnih točk pa je namenjenih individualnemu raziskovalnemu delu za doktorsko disertacijo.

Na področju Prevodoslovje je zgradba IŠP takšna, kot je začrtana spodaj. Razporeditev posameznih predmetov po letnikih se prilagaja razpoložljivosti kadrov.

1. letnik

* Raziskovalne metode v prevodoslovju in Teorije prevajanja zahodnega sveta sta temeljna predmeta, ki sta obvezna za vse študente doktorskega študija.

** Za doktorski seminar študent izbere tistega, ki neposredno ali posredno pokrivajo izbrano temo doktorske disertacije.

2. letnik

* Gre za predmete, ki jih ponujajo univerze v tujini, lahko pa tudi druge slovenske univerze ali fakultete Univerze v Ljubljani, ki niso vključene v skupni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje. Predmet je lahko tudi udeležba in opravljene obveznosti na doktorski šoli s področja prevodoslovja.

** Za doktorski seminar študent izbere tistega, ki neposredno ali posredno pokrivajo izbrano temo doktorske disertacije.

3. letnik

1. letnik    
Temeljni predmet I    Raziskovalne metode v prevodoslovju
Nosilka:
Špela Vintar
Izvajalci:
Vojko Gorjanc
Nike K. Pokorn
Neža P. Peterlin
Špela Vintar
Temeljni predmet II    Teorije prevajanja zahodnega sveta
Nosilka in izvajalka:
Nike K. Pokorn
Doktorski seminar I    Različne vsebine  in izvajalci – glej spodaj

Raziskovalno delo    Delo na disertaciji in izvirnem znanstvenem prispevku
Prijava doktorske teme in javna predstavitev dispozicije
2. letnik    
Doktorski seminar II    Različne vsebine in izvajalci – glej spodaj

Zunanji izbirni predmet    Različne vsebine in izvajalci – glej spodaj
Raziskovalno delo    Delo na disertaciji in izvirnem znanstvenem prispevku
3. letnik    
Raziskovalno delo    Delo na disertaciji in izvirnem znanstvenem prispevku
Objava samostojnega znanstvenega članka
Javna predstavitev     Zagovor pred komisijo

1. letnik    
Temeljni predmet I    Raziskovalne metode v prevodoslovju
Nosilka:
Špela Vintar
Izvajalci:
Vojko Gorjanc
Nike K. Pokorn
Neža P. Peterlin
Špela Vintar
Temeljni predmet II    Teorije prevajanja zahodnega sveta
Nosilka in izvajalka:
Nike K. Pokorn
Doktorski seminar I    Različne vsebine  in izvajalci – glej spodaj

Raziskovalno delo    Delo na disertaciji in izvirnem znanstvenem prispevku
Prijava doktorske teme in javna predstavitev dispozicije
2. letnik    
Doktorski seminar II    Različne vsebine in izvajalci – glej spodaj

Zunanji izbirni predmet    Različne vsebine in izvajalci – glej spodaj
Raziskovalno delo    Delo na disertaciji in izvirnem znanstvenem prispevku
3. letnik    
Raziskovalno delo    Delo na disertaciji in izvirnem znanstvenem prispevku
Objava samostojnega znanstvenega članka
Javna predstavitev     Zagovor pred komisijo

1. letnik    
Temeljni predmet I    Raziskovalne metode v prevodoslovju
Nosilka:
Špela Vintar
Izvajalci:
Vojko Gorjanc
Nike K. Pokorn
Neža P. Peterlin
Špela Vintar
Temeljni predmet II    Teorije prevajanja zahodnega sveta
Nosilka in izvajalka:
Nike K. Pokorn
Doktorski seminar I    Različne vsebine  in izvajalci – glej spodaj

Raziskovalno delo    Delo na disertaciji in izvirnem znanstvenem prispevku
Prijava doktorske teme in javna predstavitev dispozicije
2. letnik    
Doktorski seminar II    Različne vsebine in izvajalci – glej spodaj

Zunanji izbirni predmet    Različne vsebine in izvajalci – glej spodaj
Raziskovalno delo    Delo na disertaciji in izvirnem znanstvenem prispevku
3. letnik    
Raziskovalno delo    Delo na disertaciji in izvirnem znanstvenem prispevku
Objava samostojnega znanstvenega članka
Javna predstavitev     Zagovor pred komisijo

1. letnik    
Temeljni predmet I    Raziskovalne metode v prevodoslovju
Nosilka:
Špela Vintar
Izvajalci:
Vojko Gorjanc
Nike K. Pokorn
Neža P. Peterlin
Špela Vintar
Temeljni predmet II    Teorije prevajanja zahodnega sveta
Nosilka in izvajalka:
Nike K. Pokorn
Doktorski seminar I    Različne vsebine  in izvajalci – glej spodaj

Raziskovalno delo    Delo na disertaciji in izvirnem znanstvenem prispevku
Prijava doktorske teme in javna predstavitev dispozicije
2. letnik    
Doktorski seminar II    Različne vsebine in izvajalci – glej spodaj

Zunanji izbirni predmet    Različne vsebine in izvajalci – glej spodaj
Raziskovalno delo    Delo na disertaciji in izvirnem znanstvenem prispevku
3. letnik    
Raziskovalno delo    Delo na disertaciji in izvirnem znanstvenem prispevku
Objava samostojnega znanstvenega članka
Javna predstavitev     Zagovor pred komisijo

1. letnik    
Temeljni predmet I    Raziskovalne metode v prevodoslovju
Nosilka:
Špela Vintar
Izvajalci:
Vojko Gorjanc
Nike K. Pokorn
Neža P. Peterlin
Špela Vintar
Temeljni predmet II    Teorije prevajanja zahodnega sveta
Nosilka in izvajalka:
Nike K. Pokorn
Doktorski seminar I    Različne vsebine  in izvajalci – glej spodaj

Raziskovalno delo    Delo na disertaciji in izvirnem znanstvenem prispevku
Prijava doktorske teme in javna predstavitev dispozicije
2. letnik    
Doktorski seminar II    Različne vsebine in izvajalci – glej spodaj

Zunanji izbirni predmet    Različne vsebine in izvajalci – glej spodaj
Raziskovalno delo    Delo na disertaciji in izvirnem znanstvenem prispevku
3. letnik    
Raziskovalno delo    Delo na disertaciji in izvirnem znanstvenem prispevku
Objava samostojnega znanstvenega članka
Javna predstavitev     Zagovor pred komisijo

1. letnik    
Temeljni predmet I    Raziskovalne metode v prevodoslovju
Nosilka:
Špela Vintar
Izvajalci:
Vojko Gorjanc
Nike K. Pokorn
Neža P. Peterlin
Špela Vintar
Temeljni predmet II    Teorije prevajanja zahodnega sveta
Nosilka in izvajalka:
Nike K. Pokorn
Doktorski seminar I    Različne vsebine  in izvajalci – glej spodaj

Raziskovalno delo    Delo na disertaciji in izvirnem znanstvenem prispevku
Prijava doktorske teme in javna predstavitev dispozicije
2. letnik    
Doktorski seminar II    Različne vsebine in izvajalci – glej spodaj

Zunanji izbirni predmet    Različne vsebine in izvajalci – glej spodaj
Raziskovalno delo    Delo na disertaciji in izvirnem znanstvenem prispevku
3. letnik    
Raziskovalno delo    Delo na disertaciji in izvirnem znanstvenem prispevku
Objava samostojnega znanstvenega članka
Javna predstavitev     Zagovor pred komisijo

1. letnik    
Temeljni predmet I    Raziskovalne metode v prevodoslovju
Nosilka:
Špela Vintar
Izvajalci:
Vojko Gorjanc
Nike K. Pokorn
Neža P. Peterlin
Špela Vintar
Temeljni predmet II    Teorije prevajanja zahodnega sveta
Nosilka in izvajalka:
Nike K. Pokorn
Doktorski seminar I    Različne vsebine  in izvajalci – glej spodaj

Raziskovalno delo    Delo na disertaciji in izvirnem znanstvenem prispevku
Prijava doktorske teme in javna predstavitev dispozicije
2. letnik    
Doktorski seminar II    Različne vsebine in izvajalci – glej spodaj

Zunanji izbirni predmet    Različne vsebine in izvajalci – glej spodaj
Raziskovalno delo    Delo na disertaciji in izvirnem znanstvenem prispevku
3. letnik    
Raziskovalno delo    Delo na disertaciji in izvirnem znanstvenem prispevku
Objava samostojnega znanstvenega članka
Javna predstavitev     Zagovor pred komisijo

1. letnik    
Temeljni predmet I    Raziskovalne metode v prevodoslovju
Nosilka:
Špela Vintar
Izvajalci:
Vojko Gorjanc
Nike K. Pokorn
Neža P. Peterlin
Špela Vintar
Temeljni predmet II    Teorije prevajanja zahodnega sveta
Nosilka in izvajalka:
Nike K. Pokorn
Doktorski seminar I    Različne vsebine  in izvajalci – glej spodaj

Raziskovalno delo    Delo na disertaciji in izvirnem znanstvenem prispevku
Prijava doktorske teme in javna predstavitev dispozicije
2. letnik    
Doktorski seminar II    Različne vsebine in izvajalci – glej spodaj

Zunanji izbirni predmet    Različne vsebine in izvajalci – glej spodaj
Raziskovalno delo    Delo na disertaciji in izvirnem znanstvenem prispevku
3. letnik    
Raziskovalno delo    Delo na disertaciji in izvirnem znanstvenem prispevku
Objava samostojnega znanstvenega članka
Javna predstavitev     Zagovor pred komisijo

1. letnik    
Temeljni predmet I    Raziskovalne metode v prevodoslovju
Nosilka:
Špela Vintar
Izvajalci:
Vojko Gorjanc
Nike K. Pokorn
Neža P. Peterlin
Špela Vintar
Temeljni predmet II    Teorije prevajanja zahodnega sveta
Nosilka in izvajalka:
Nike K. Pokorn
Doktorski seminar I    Različne vsebine  in izvajalci – glej spodaj

Raziskovalno delo    Delo na disertaciji in izvirnem znanstvenem prispevku
Prijava doktorske teme in javna predstavitev dispozicije
2. letnik    
Doktorski seminar II    Različne vsebine in izvajalci – glej spodaj

Zunanji izbirni predmet    Različne vsebine in izvajalci – glej spodaj
Raziskovalno delo    Delo na disertaciji in izvirnem znanstvenem prispevku
3. letnik    
Raziskovalno delo    Delo na disertaciji in izvirnem znanstvenem prispevku
Objava samostojnega znanstvenega članka
Javna predstavitev     Zagovor pred komisijo

1. letnik    
Temeljni predmet I    Raziskovalne metode v prevodoslovju
Nosilka:
Špela Vintar
Izvajalci:
Vojko Gorjanc
Nike K. Pokorn
Neža P. Peterlin
Špela Vintar
Temeljni predmet II    Teorije prevajanja zahodnega sveta
Nosilka in izvajalka:
Nike K. Pokorn
Doktorski seminar I    Različne vsebine  in izvajalci – glej spodaj

Raziskovalno delo    Delo na disertaciji in izvirnem znanstvenem prispevku
Prijava doktorske teme in javna predstavitev dispozicije
2. letnik    
Doktorski seminar II    Različne vsebine in izvajalci – glej spodaj

Zunanji izbirni predmet    Različne vsebine in izvajalci – glej spodaj
Raziskovalno delo    Delo na disertaciji in izvirnem znanstvenem prispevku
3. letnik    
Raziskovalno delo    Delo na disertaciji in izvirnem znanstvenem prispevku
Objava samostojnega znanstvenega članka
Javna predstavitev     Zagovor pred komisijo

1. letnik    
Temeljni predmet I    Raziskovalne metode v prevodoslovju
Nosilka:
Špela Vintar
Izvajalci:
Vojko Gorjanc
Nike K. Pokorn
Neža P. Peterlin
Špela Vintar
Temeljni predmet II    Teorije prevajanja zahodnega sveta
Nosilka in izvajalka:
Nike K. Pokorn
Doktorski seminar I    Različne vsebine  in izvajalci – glej spodaj

Raziskovalno delo    Delo na disertaciji in izvirnem znanstvenem prispevku
Prijava doktorske teme in javna predstavitev dispozicije
2. letnik    
Doktorski seminar II    Različne vsebine in izvajalci – glej spodaj

Zunanji izbirni predmet    Različne vsebine in izvajalci – glej spodaj
Raziskovalno delo    Delo na disertaciji in izvirnem znanstvenem prispevku
3. letnik    
Raziskovalno delo    Delo na disertaciji in izvirnem znanstvenem prispevku
Objava samostojnega znanstvenega članka
Javna predstavitev     Zagovor pred komisijo

1. letnik    
Temeljni predmet I    Raziskovalne metode v prevodoslovju
Nosilka:
Špela Vintar
Izvajalci:
Vojko Gorjanc
Nike K. Pokorn
Neža P. Peterlin
Špela Vintar
Temeljni predmet II    Teorije prevajanja zahodnega sveta
Nosilka in izvajalka:
Nike K. Pokorn
Doktorski seminar I    Različne vsebine  in izvajalci – glej spodaj

Raziskovalno delo    Delo na disertaciji in izvirnem znanstvenem prispevku
Prijava doktorske teme in javna predstavitev dispozicije
2. letnik    
Doktorski seminar II    Različne vsebine in izvajalci – glej spodaj

Zunanji izbirni predmet    Različne vsebine in izvajalci – glej spodaj
Raziskovalno delo    Delo na disertaciji in izvirnem znanstvenem prispevku
3. letnik    
Raziskovalno delo    Delo na disertaciji in izvirnem znanstvenem prispevku
Objava samostojnega znanstvenega članka
Javna predstavitev     Zagovor pred komisijo

1. letnik    
Temeljni predmet I    Raziskovalne metode v prevodoslovju
Nosilka:
Špela Vintar
Izvajalci:
Vojko Gorjanc
Nike K. Pokorn
Neža P. Peterlin
Špela Vintar
Temeljni predmet II    Teorije prevajanja zahodnega sveta
Nosilka in izvajalka:
Nike K. Pokorn
Doktorski seminar I    Različne vsebine  in izvajalci – glej spodaj

Raziskovalno delo    Delo na disertaciji in izvirnem znanstvenem prispevku
Prijava doktorske teme in javna predstavitev dispozicije
2. letnik    
Doktorski seminar II    Različne vsebine in izvajalci – glej spodaj

Zunanji izbirni predmet    Različne vsebine in izvajalci – glej spodaj
Raziskovalno delo    Delo na disertaciji in izvirnem znanstvenem prispevku
3. letnik    
Raziskovalno delo    Delo na disertaciji in izvirnem znanstvenem prispevku
Objava samostojnega znanstvenega članka
Javna predstavitev     Zagovor pred komisijo