Načini ocenjevanja

Izpitni režim je usklajen s Statutom Univerze v Ljubljani in Pravilnikom o izpitnem redu Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Oblike preverjanja znanja so: pisni in ustni izpiti, testi, kolokviji, referati, eseji, proseminarske in seminarske naloge, projektne naloge, portfolijo in drugo.

Načini ocenjevanja posameznih predmetov so zapisani za vsak predmet posebej v učnih načrtih. Ocenjevalna lestvica je od 6-10 (pozitivno) ter 1-5 (negativno):

10        odlično            izjemni rezultati z zanemarljivimi napakami

9          prav dobro      nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami

8          prav dobro      solidni rezultati

7          dobro              dobro znanje, vendar z večjimi napakami

6          zadostno         znanje ustreza minimalnim kriterijem

5-1       nezadostno     znanje ne ustreza minimalnim kriterijem

Ocene z Univerze v Gradcu se pretvarjajo po naslednjem ključu.

Ocena ECTS

Univerza v Gradcu

Univerza v Ljubljani

A

(1) sehr gut

(10) odlično

B

(2) gut

(9) prav dobro

C

(3) befriedigend

(8) prav dobro

D

(4) genügend

(7) dobro

E

(4) genügend

(6) zadostno

F

(5) nicht genügend

(1-5) nezadostno