Uvod v študij slovenskega jezika

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 75
Oblika: P, S, V

Nosilec

red. prof. dr. Vojko Gorjanc

Izvajalci

red. prof. dr. Vojko Gorjanc
asist. dr. Damjan Popič

Opis predmeta

Cilji in predmetnospecifične kompetence

 • Razumevanje pluralnosti jezikoslovnih pristopov v 20. stoletju.
 • Razumevanje dejavnosti jezikovnega opisovanja in predpisovanja.
 • Razumevanje pluralnosti metodoloških pristopov pri jezikovnem opisovanju.
 • Razumevanje funkcije jezikovnih priročnikov v družbi.
 • Sposobnosti kritičnega vrednotenja jezikovnih opisov.
 • Sposobnosti prenosa teoretičnih opisov jezika v prevajalsko prakso.
 • Sposobnosti samostojnega dela z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo.

Vsebina

Jezikoslovne smeri 20. stoletja in njihov odsev v slovenističnem jezikoslovju s poudarkom na poststrukturalnih jezikoslovnih smereh, še posebej tistih, ki so vplivale na sodobno jezikoslovje in prevodoslovje.

Položaj in organiziranost slovenistike doma in v tujini. Orientacija v osrednjih slovenističnih priročnikih in njihova družbena umestitev. Jezikovni priročniki v novih medijih. Prednosti novomedijskih jezikovnih priročnikov. Jezikovne tehnologije za slovenščino. Korpusi kot jezikovni vir in jezikovni priročnik. Jezikovni opis in predpis. Jezikoslovje in jezikovni opisi, metode jezikovnih opisov. Jezikoslovje in jezikovno predpisovanje. Norma in kodifikacija. Implicitna in eksplicitna norma. Konstante v razvoju slovenske knjižnojezikovne norme. V tem okviru razumevanje slovenskih jezikovnih priročnikov. Vzpostavljeno je jasno razmerje med jezikovnim opisovanjem kot delovanjem jezikoslovja ter predpisovanjem kot nejezikoslovno dejavnostjo. Predstavljena je pluralnost metodoloških pristopov v jezikoslovju in njihova (navidezna) nepluralnost v slovenističnem jezikoslovju.

Študentje pri predmetu spoznajo temeljne jezikovne priročnike, tako klasične kot tiste, ki jih prinašajo novi mediji, jih kritično vrednotijo, še posebej z vidika prevajalskega dela. Poseben poudarek je na sodobnih jezikovnih virih in orodjih za slovenski jezik kot temeljnih virih podatkov za prevajalsko delo.

Temeljna literatura

 

 

Spletni viri:

 

Pogoj za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za vključitev v delo je vpis v prvi letnik študija Medjezikovnega posredovanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

 1. 2 kolokvija na vajah (pisni izdelki na vajah so pogoj za pristop h kolokviju); pisni seminarski izdelek (2 kolokvija in 1 pisni seminarski izdelek tvorita skupaj 50 % ocene, in sicer k njej prispevata vsak po 1/3)

 2. Izpit (preostalih 50 %)

  Ocenjevalna lestvica: od 6–10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ocena je pozitivna, če je povprečna ocena vsaj 6,0 ali več; ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.
Ucitelj

Vojko Gorjanc

Ucitelj

Damjan Popič