Nemški jezik II

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: P, V

Nosilka

red. prof. dr. Ada Gruntar Jermol

Opis predmeta

Cilji in predmetnospecifične kompetence

Pri predmetu študentje razvijejo:

  • visoke jezikovne kompetence za nemški jezik;
  • kompetence za reševanje jezikovnih problemov;
  • kompetence pri opisu in teoretični analizi jezikovnih zakonitosti;
  • kompetence za iskanje jezikovnih virov;
  • sposobnost prepoznavanja slovnične strukture nemškega jezika kot osnove za praktično prevajalsko delo;
  • sposobnost razčlembe funkcije slovničnih prvin v besedilih.

Vsebina

Nemška slovnica 2:

Študentje se podrobneje seznanijo z besedno vrsto »glagol«. Predmet se osredotoča na osnovne koncepte, ki se navezujejo na glagol, kot npr. osebne vs. neosebne glagolske oblike, glagolski čas, način, naklon in vid. Poseben poudarek je na odnosu med strukturo, pomenom in funkcijo. Predavanja dopolnjujejo slovnične vaje, pri katerih študentje s praktičnim delom utrjujejo znanje obravnavanih struktur.

Temeljna literatura

- Gruntar Jermol, Ada (2011): Ausgewählte Kapitel der deutschen Morphologie mit kontrastivem Ansatz. / Izbrana poglavja nemške morfologije s kontrastivnimi ponazoritvami. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
- Dreyer, Hilke / Schmitt, Richard (2001): Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. München: Verlag für Deutsch.
- Helbig, Gerhard / Buscha, Joachim (2001): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin et al.: Langenscheidt.
- Helbig, Gerhard / Buscha, Joachim (2000): Übungsgrammatik Deutsch. Berlin et al.: Langenscheidt.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študija medjezikovnega posredovanja. Predhodni vpis v predmet Nemški jezik I.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

  • Kolokviji med semestrom (40%) in izpit (60%).

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.

Ucitelj

Ada Gruntar Jermol