Družba, kultura in literatura nemških govornih področij I

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: P

Nosilka

doc. dr. Tanja Žigon

Opis predmeta

Cilji in predmetnospecifične kompetence

 • Uzaveščanje kompleksnosti pojma kultura in sposobnost zaznavanja tuje in lastne kulture in identitete.
 • Razumevanje in spoznavanje različnih aspektov Nemčije, Avstrije, Švice ter uzaveščanje nemškega kulturnega prostora prek spoznavanja nemške zgodovine.
 • Uzaveščanje razlik in podobnosti s slovenskim družbenim sistemom.
 • Prepoznavanje kanoniziranih avtorjev v zgodovini književnosti nemškega jezikovnega področja.
 • Poznavanje literarnih tokov in dogajanja v posamezni nemško govoreči deželi in v Sloveniji: medkulturne vzporednice.
 • Razumevanje in samostojno razmišljanje o književnosti, spodbujanje študentov, da berejo dela v izvirniku.
 • Pridobivanje sposobnosti kritične presoje.
 • Razumevanje prepletanja družbe, kulture in literature v nemško govorečem prostoru.

Vsebina

Predmet se deli na podpredmeta:

 1. a) Nemška družba in kultura 1
 2. b) Nemška literatura 1

 

Nemška družba in kultura 1:

 • Zaznavanje lastnega in tujega prostora, stereotipi in predsodki, odnos med domovino in tujino.
 • Izbrana poglavja iz politične in družbene sedanjosti v Nemčiji, Avstriji in Švici: geografija (mesta, pokrajine, znamenitosti), umetnost, vloga medijev, verstva, manjšine, politični in pravni sistem, gospodarstvo itd.
 • Zgodovinski pregled (od Svetega rimskega cesarstva do združitve Nemčije in nastanka Nemškega cesarstva 1871) ter pomen in vpliv dogodkov na razvoj v širšem evropskem prostoru.

 Nemška literatura 1:

 • Začetki nemškega slovstva.
 • Spoznavanje temeljnih srednjeveških epov in mitov
 • Navezave srednjeveških del v nemškem jeziku na slovenski prostor.
 • Nadaljevanje pregleda književnosti nemško govorečih območij: barok, razsvetljenstvo, viharništvo, klasika, romantika.

Temeljna literatura

 1. - Schayan, Janer.; Giehle, Sabine (ur.): Tatsachen über Deutschland. Frankfurt am Main: Societäs Verlag 2010 (dostopno tudi na spletu: http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/)
 2. - Luscher, Renate: Landeskunde Deutschland 2012. Von der Wende bis heute. München: Verlag für Deutsch 2012.
 3. - Schulze, Hagen: Kleine deutsche Geschichte. München: DTV 2008.
 4. - Fischer, Julia; Schwach, Sabine; Tomaschek, Beatrix (ur.): Österreich. Zahlen, Fakten, Daten. Wien: Statistik Austria 2011 (dostopno tudi na spletu: http://www.statistik.at/web_de/services/oesterreich_zahlen_daten_fakten/index.html).
 5. - Camartin, Iso: Die Deutschen und ihre Nachbarn: Schweiz. München: Beck 2008 (izbrana poglavja/selected chapters).
 6. - Bemmerlein, Georg: Deutschland im 19. Jahrhundert. Stuttgart 2009.
 7. - Werner, Johannes; Wagner, Karlheinz: Imperialismus und Erster Weltkrieg. Freising 2009.
 8. - Beutin, Wolfgang: Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart: J. B. Metzler Verlag 2008 .
 9. - Gradivo, ki ga pripravi izvajalec oz. izvajalka. 

Študentje in študentke morajo pri sklopu Nemška literatura prebrati najmanj 7 besedil, navedenih v predpisanem seznamu čtiva, ki ga slušateljicam in slušateljem posreduje izvajalec oz. izvajalka predmeta. 

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študija medjezikovnega posredovanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna pozitivna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen obeh sklopov. Oceni iz posameznih sklopov sta:

 1. -          Nemška družba in kultura I: izpit (50 % končne ocene).
 2. -          Nemška literatura I: izpit in prebrano predpisano čtivo, tj. najmanj 7 besedil, navedenih v seznamu čtiva, ki ga slušateljicam in slušateljem posreduje izvajalec oz. izvajalka predmeta (skupaj 50 % končne ocene).
 1.  
 2. Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.
Ucitelj

Tanja Žigon