Italijanska družba, kultura in literatura I

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: P

Opis predmeta

Cilji in predmetnospecifične kompetence

 • sposobnost razumevanja zgodovinsko utemeljene kompleksnosti pojma italijanska kultura;
 • sposobnost razumevanja geografsko in zgodovinsko pogojene različnosti med pripadniki posameznih italijanskih regij skozi spoznavanje zgodovine Italskega polotoka;
 • sposobnost razumevanja razlik in podobnosti med italijanskim in slovenskim družbenim sistemom;
 • sposobnost razumevanja pomena literarnega jezika za italijansko kulturno in politično identiteto;
 • sposobnost prepoznavanja in vrednotenja kanoniziranih avtorjev v zgodovini zgodnjega italijanskega slovstva;
 • sposobnost razumevanja funkcije literarnih besedil v italijanski družbi.

Vsebina

Predmet se deli na dva podpredmeta:

 1. a) Italijanska družba in kultura 1
 2. b) Italijanska literatura 1

 

Italijanska družba in kultura 1:

Zgodovinski pregled italskega polotoka ter posledice v današnji Italiji: predrimsko obdobje, nastanek in razvoj rimskega imperija; druge kulture na italijanskem ozemlju; srednji vek in papeška država;  nastanek mestnih državic in boji za prevlado nad ozemljem; boji med papeško in cesarsko oblastjo; najpomembnejše italijanske vladarske družine (de Medici, della Scala, Visconti itd.); italijanske pomorske velesile; Beneška republika; španska, francoska in avstrijska oblast; Risorgimento, nstanek italijanske države; fašistično obdobje; svetovni vojni; nastanek republike.

Italijanska literatura 1:

Zgodnje faze razvoja italijanskega jezika na prehodu iz latinščine, prva besedila v italijanskem jeziku; rojstvo italijanske literature in Sicilijanska pesniška šola; vplivi trubadurske lirike; najstarejše poezije iz različnih predelov polotoka; Dolce stil novo: Dante in njegovi sodobniki; Petrarca; Boccaccio; vpliv jezika treh najpomembnejših avtorjev predrenesančne dobe na prihodnji razvoj italijanskega jezika in literature; renesansa in vprašanje izbire literarnega jezika; širjenje pisnega italijanskega jezika in izrinjanje latinščine.

Temeljna literatura

 • Petronio, G. 2000. La nuova attività letteraria in Italia. Palermo: Palumbo.
 • Balboni, Paolo E. e Cardona, Mario (a cura di). Storia e Testi di Letteratura Italiana per Stranieri. Nuova edizione riveduta e corretta. Perugia: Guerra.
 1. Študentje in študentke morajo prebrati najmanj 7 besedil, navedenih v predpisanem seznamu čtiva, ki ga slušateljicam in slušateljem posreduje izvajalec oz. izvajalka predmeta.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študija medjezikovnega posredovanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen obeh sklopov.

Oceni iz posameznih sklopov sta:

 1. - Italijanska družba in kultura: izpit (skupaj 50 % končne ocene).
 2. - Italijanska literatura: izpit ter prebrano predpisano čtivo, tj. najmanj 7 besedil, navedenih v seznamu čtiva (skupaj 50 % končne ocene).

 

 1. Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.