Francoski jezik I

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 105
Oblika: P, V

Opis predmeta

Cilji in predmetnospecifične kompetence

Pri predmetu študentje razvijejo:

 • visoke jezikovne kompetence za francoski jezik;
 • kompetence za reševanje jezikovnih problemov;
 • kompetence pri opisu in teoretični analizi jezikovnih zakonitosti;
 • kompetence za iskanje jezikovnih virov;
 • sposobnost prepoznavanja slovnične strukture francoskega jezika kot osnova za praktično prevajalsko delo;
 • sposobnost razčlembe funkcije slovničnih prvin v besedilih;
 • kompetence iz francoske fonetike/fonologije
 • kompetence iz francoskega pravopisa in pravorečja
 • sposobnost analize prozodičnih značilnostmi in stavčne intonacije;
 • spretnosti branja, poslušanja in pisnega ter ustnega izražanja.

Vsebina

Predmet je sestavljen iz treh podpredmetov:

 1. a)      Francoska slovnica 1
 2. b)      Francoska fonetika
 3. c)      Francoske jezikovne vaje 1

 

 1. Francoska slovnica 1:


Študentje se seznanijo s pravili slovnične konstrukcije in odnosi med sestavnimi deli povedi. Predmet se osredotoča na tri ravni opisa: strukturo besedne zveze, strukturo stavka in strukturo povedi. Nadalje študentje podrobno spoznajo sestavo glagolske besedne zveze in celotno glagolsko morfologijo. Predavanja dopolnjujejo seminarske vaje, pri katerih študentje s praktičnim delom utrjujejo znanje obravnavanih struktur

Francoske slovnične vaje:

2. Francoska fonetika: 

Študentje se seznanijo z osnovami francoske fonetike/fonologije, s francoskim samoglasniškim in soglasniškim sistemom ter z ritmičnimi in prozodičnimi značilnostmi francoskega jezika. Preučujejo pisavo v odnosu do izgovarjave. Predavanja dopolnjujejo fonetične vaje.

3. Francoske jezikovne vaje 1:

 1. Ustno izražanje: dialogi v parih, diskusija v skupini. Bralno razumevanje: branje originalnih besedil, vaje iz razumevanja. Slušno razumevanje: delo z daljšimi tonskimi zapisi; vaje iz razumevanja. Pisno izražanje: analiza procesa pisanja. Poudarek je na razširjanju splošnega in specifičnega besedišča, kolokacij, idiomov, fraznih glagolov itd.

Temeljna literatura

 • DUCHET, Jean-Louis (1981): La phonologie, coll. Que sais-je?, Pariz: P.U.F.
 • CARTON, Fernand (1973): Introduction à la phonétique du français, Bordas.
 • JEREB, Elza (1992): Francoska slovnica po naše, Ljubljana: Cankarjeva založba.
 • RIEGEL, PELLAT, RIOUL (1994): Grammaire méthodique du français. Pariz: PUF.
 • MALMBERG, Bertil (1954): La phonétique, coll. Que sais-je?, Pariz: P.U.F.
 • SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca, MEZEG, Adriana. La morphosyntaxe et la sémantique du verbe français. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. 239 str. ISBN 978-961-237-382-5.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študija medjezikovnega posredovanja.  

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

 1. Končna pozitivna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen vseh enot. Oceni iz posameznih enot sta:
 • Francoska fonetika: Izpit (40 % skupne ocene).
 • Francoske jezikovne vaje: Kolokviji med letom (40%) in izpit (60%) – 40 % skupne ocene.
 • Francoska slovnica I: kolokvij (20 % skupne ocene)
 1. Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.