Slovensko-italijansko medjezikovno posredovanje I

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 90
Oblika: V

Opis predmeta

Cilji in predmetnospecifične kompetence

 1. - razumevanje in pomenska razčlenitev slovenskih in italijanskih besedil;
 2. - osnovne kulturološke in jezikovne kompetence za italijanski in slovenski jezik;
 3. - spoznavanje osnovnih prevajalskih pripomočkov, literature in drugih virov, ki se jih uporablja v stroki;
 4. - usvajanje metodoloških temeljev za reševanje prevajalskih problemov, ki se pojavljajo pri prenosu italijanskih besedil v slovenski jezik in obratno;
 5. - razvijanje kompetenc za smiselno in jezikovno neoporečno povzemanje besedil v slovenskem in italijanskem jeziku.

Vsebina

Predmet se deli na dva podpredmeta:

Medjezikovno posredovanje (italijanščina) in

Tvorjenje besedil v italijanskem jeziku.

Pri vajah študenti v praksi spoznavajo osnovne značilnosti in funkcije različnih besedilnih tipov. Poudarek je na tvorjenju raznovrstnih besedil v italijanskem jeziku ter na usvajanju osnovnih strategij pri povzemanju v slovenščini in italijanščini. Študentje se pobliže spoznajo s tipičnimi prevajalskimi viri, ki jih morajo smiselno uporabljati zlasti pri povzemanju besedila v  jeziku, ki je drugačen od jezika izvirnika. Ob tem spoznavajo tudi temeljne strategije za reševanje prevajalskih problemov.

Temeljna literatura

 • Fornasiero, Serena in Tamiozzo Goldmann, Silvana. 1999. Scrivere l'italiano. Galateo della comunicazione scritta. Bologna: Il Mulino.
 • Bruni, Francesco, Alfieri, Gabriella, Fornasiero, Serena, in Tamiozzo Goldmann, Serena. 1997. Manuale di scrittura e comunicazione. Per la scrittura personale, per la scuola, per l'università. Bologna: Zanichelli.
 • Bruni, Francesco in Raso, Tommaso. 2002. Manuale dell'italiano professionale. Teoria e didattica. Bologna: Zanichelli.

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni:

 • Bajec, A. et al., ur. 1970-1985. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS.
 • Enojezični italijanski slovar; študent lahko izbira med slovarji večjih italijanskih založb: Zanichelli, Garzanti itd.
 • Šlenc, S. 1997. Veliki italijansko-slovenski slovar. Ljubljana: DZS.
 • Šlenc, S. 2006. Veliki slovensko-italijanski slovar. Ljubljana: DZS.

Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki, pa tudi slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji, italijansko-angleški, italijansko-nemški in drugi dvojezični slovarji.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študija medjezikovnega posredovanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna pozitivna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen obeh enot.

 • Medjezikovno posredovanje I: ocena je sestavljena iz: medletno ocenjevanje (40% ocene), izpit (60 % ocene); skupno 50 % končne ocene.
 • Tvorjenje besedil I: pisni izpit, ki predstavlja 50 % končne skupne ocene.
 1. Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.