Razumevanje in tvorjenje besedil v nemškem jeziku II (med ponujenimi vsebinami izbira 1 seminarja)

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: S

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

 • Sposobnost uporabe vseh predhodno usvojenih jezikovnih zmožnosti za tvorbo zahtevnejših besedil v nemščini;
 • Krepitev sposobnosti izražanja;
 • Urjenje v govornih sposobnostih;
 • Urjenje v bralnih sposobnostih;
 • Širitev nemškega besedišča;
 • Dopolnjevanje znanja iz področja stalnih besednih zvez;
 • Urjenje besedotvorne in skladenjske ter stilistične analize besedil;
 • Prepoznavanje in analiza retoričnih figur kot so: ironija, metafore, simbole itd.;
 • Prepoznavanje kulturnih specifičnosti jezika in besedil;
 • Dopolnjevanje družbenega in kulturnega ozadja obravnavanih besedil.

Vsebina

Študentje izberejo 1 seminar iz spodnjega nabora:

Podrobnejša opisa vsebine posameznih seminarjev  sta podani v posebnih opisih obeh seminarjev.

Temeljna literatura

Temeljna literatura za vsak seminar posebej je podana v opisih vsakega posameznega seminarja.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študija prevajanja/tolmačenja.

Metode ocenjevanja

 1. Pisni izpit.

  Končna ocena sestoji iz končne ocene, pridobljene pri izbranem seminarju.