Italijanski jezik in besedilo II

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: S

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

Pri predmetu študentje razvijejo:

 • kompetence za razumevanje in diskurzno analizo specifičnih italijanskih besedil;
 • visoke kulturološke in jezikovne kompetence za italijanščino in kulture italijanskega govornega področja;
 • visoke poklicne kompetence iz redakcije in tvorjenja italijanskih besedil v skladu s specifičnimi konvencijami italijanskega jezika;
 • kompetence pri opisu in teoretični analizi besedilnih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene;
 • kompetence iz rabe jezikovnih virov in drugih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica;
 • sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela, dela v skupini in zmožnost deontološko korektnega obnašanja, v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju;
 • kompetence pri ustni in pisni komunikaciji v angleščini. 

Vsebina

Pri predmetu se študenti seznanijo z značilnostmi pisnega in govorjenega diskurza v italijanskem jeziku na ravni oblike, funkcije, namena in ciljne publike. Predmet se osredotoča na retorične konvencije in jezikovne značilnosti izbranih žanrov. Študentje se seznanijo z diskurznimi značilnostmi pravilnikov, predpisov in navodil, ter z informativnim in promocijskim diskurzom.

Temeljna literatura

 • de Beaugrande, Dressler. 1992. Uvod v besediloslovje. Park: Ljubljana.
 • Dardano, M. in P. Trifone (1995). Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Bologna: Zanichelli.
 • Graddol, D., Cheshire, J. in Swann, J. 1996. Describing Language. Buckingham: Open University Press.
 • McCarthy, M. 1991. Discourse Analysis for Language Teachers. Cambridge: CUP.
 • Salkie, R. 1995. Text and Discourse Analysis. London: Routledge.
 • Thorne, S. 1997. Mastering Advanced English Language. London: Macmillan.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študija prevajanja.

Metode ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

Seminarska naloga z zagovorom in pisni izpit.

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.