MODUL: Prevajalski seminar II med italijanskim in slovenskim jezikom

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: S

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

 • Kompetence za prevajanje in razumevanje italijanskih in slovenskih političnih besedil;
 • Visoke kulturološke in jezikovne kompetence za italijanščino in slovenščino ter italijansko in slovensko kulturo;
 • Visoke tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja političnih besedil;
 • Kompetence pri opisu in teoretični analizi prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene;
 • Kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica;
 • Kompetence za redakcijo in tvorjenje političnih besedil v skladu s specifičnimi konvencijami italijanskega ali slovenskega jezika;
 • Sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela, dela v skupini in zmožnost deontološko korektnega obnašanja, v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju.
 • Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju političnih besedil.

Vsebina

 1. Študentje opravljajo seminar:

 
Prevajanje političnih in literarno-humanističnih besedil I

Podrobnejši opisi vsebine posameznih seminarjev, ki sestavljajo modul, so podani v posebnih opisih teh seminarjev.

Temeljna literatura

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni:

 • Bajec, A. et al., ur. 1970-1985. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS.
 • Enojezični italijanski slovar; študent lahko izbira med slovarji večjih italijanskih založb: Zanichelli, Garzanti itd.
 • Šlenc, S. 1997. Veliki italijansko-slovenski slovar. Ljubljana: DZS.
 • Šlenc, S. 2006. Veliki slovensko-italijanski slovar. Ljubljana: DZS.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

 Vpis v prvi letnik študija prevajanja.

Metode ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

- medletno ocenjevanje domačih nalog oz. prevodov in testov (40 % ocene)

- končni izpit (60 % ocene).

Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ocena je pozitivna, če je povprečna ocena vsaj 6.0 ali več; ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.