Tvorjenje besedil v francoskem jeziku II

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: S

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

Pri predmetu študentje razvijejo:

 1. 1.  kompetence za razumevanje in diskurzivno analizo specifičnih francoskih besedil;
 2. 2.  visoke kulturološke in jezikovne kompetence za francoščino in kulture francoskega govornega področja;
 3. 3.  visoke poklicne kompetence iz redakcije in tvorjenja francoskih besedil v skladu s specifičnimi konvencijami francoskega jezika;
 4. 4.  kompetence pri opisu in teoretični analizi besedilnih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene;
 5. 5.  kompetence iz rabe jezikovnih virov in drugih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica;
 6. 6.  sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela, dela v skupini in zmožnost deontološko korektnega obnašanja, v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju;
 7. 7. kompetence pri ustni in pisni komunikaciji v francoščini. 

Vsebina

Pri predmetu se študentje seznanijo z značilnostmi pisnega in govorjenega diskurza v francoskem jeziku na ravni oblike, funkcije, namena in ciljne publike. Predmet se osredotoča na retorične konvencije in jezikovne značilnosti izbranih žanrov. Študentje se seznanijo z diskurzivnimi značilnostmi akademskega, poljudnoznanstvenega in medijskega  diskurza.

Temeljna literatura

 1. Adam J.-M., Les textes : types et prototypes. Paris, Nathan, 1992
 2. Adam J.-M., Linguistique textuelle. Des genres de discours aux textes. Paris, Nathan, 1999
 3. Amossy R., L’Argumentation dans le discours. Paris : Nathan Université 2000
 4. Ballabriga, M. (éd.), Analyse des discours : types et genres : communication et interprétation. Toulouse, Editions Universitaires du Sud, 2002
 5. Bally C., Traité de stylistique française. Genève, Librairie de l'université, 1970
 6. Maingueneau D., Initiation aux méthodes de l’analyse du discours. Paris, Hachette, 1976
 7. Maingueneau D., Analyser les textes de communication. Paris, Dunod, 1998
 8. Molinié G., Eléments de stylistique française. Paris, PUF, 1986
 9. Ricalens-Pourchot N., Lexique des figures de style. Paris, A. Colin, 1998

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študija prevajanja/tolmačenja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Pisni in ustni izpit.