Jezikovna kompetenca jezika C1

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: V

Opis predmeta

Cilji in predmetnospecifične kompetence

  • Študenti nadgradijo jezikovno znanje s posebnim poudarkom na razumevanju govora in različnih govornih situacij.
  • Izpopolnijo poznavanje temeljnih slovničnih struktur v danem jeziku.
  • Poglobljeno se seznanijo z jezikovnimi registri v različnih sporazumevalnih situacijah.
  • Razvijajo sposobnosti jezikovnega predvidevanja.

Vsebina

Študenti nadgrajujejo jezikovno znanje. Poseben poudarek velja govornim spretnostim, razumevanju govora, vrstam sporazumevalnih situacij in razumevanju njihovih diskurzivih značilnosti. Seznanijo se tudi z vlogo in pomenom jezikovnega konteksta za uspešno sporočanje in se urijo v sposobnostih jezikovnega predvidevanja.

Poleg tega študenti dopolnijo znanje temeljnih slovničnih struktur danega jezika. Spoznavajo in utrjujejo posebnosti posameznih slovničnih struktur in kategorij z analizo njihovega pojavljanja v diskurzu, tudi s kontrastivnega stališča, ter iščejo prevodne rešitve.

Temeljna literatura

Za ustrezno literaturo glej posamezne jezike na prvostopenjskem študiju.

Pogoj za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za vključitev v delo je vpis v drugi letnik magistrskega študija Tolmačenja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Ustni nastop.