Italijanski jezik I

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 105
Oblika: P, V

Opis predmeta

Cilji in predmetnospecifične kompetence

Pri predmetu študentje razvijejo:

 • visoke jezikovne kompetence za italijanski jezik;
 • kompetence za reševanje jezikovnih problemov;
 • kompetence pri opisu in teoretični analizi jezikovnih zakonitosti;
 • kompetence za iskanje jezikovnih virov;
 • sposobnost prepoznavanja slovnične strukture italijanskega jezika kot osnova za praktično prevajalsko delo;
 • sposobnost razčlembe funkcije slovničnih prvin v besedilih;
 • kompetence iz italijanske fonetike/fonologije
 • sposobnost analize prozodičnih značilnostmi in stavčne intonacije;
 • spretnosti branja, poslušanja in pisnega ter ustnega izražanja.

Vsebina

Predmet se deli na tri podpredmete:

 1. a) Italijanska slovnica 1
 2. b) Italijanska fonetika
 3. c) Italijanske jezikovne vaje 1

 

a) Italijanska slovnica 1:

Študentje se seznanijo s pravili slovnične konstrukcije in odnosi med sestavnimi deli povedi. Predmet se osredotoča na samostalnik in člen kot tvornika samostalniške besedne zveze.

b) Italijanska fonetika:  Študentje se seznanijo z osnovami italijanske fonetike/fonologije, s  standardno izgovarjavo italijanskega jezika, z italijanskim vokalizmom in konzonantizmom ter s prozodičnimi značilnostmi italijanskega jezika.

c) Italijanske jezikovne vaje 1:

Ustno izražanje: dialogi v parih, diskusija v skupini. Bralno razumevanje: branje originalnih besedil, vaje iz razumevanja. Slušno razumevanje: delo s tonskimi zapisi; vaje iz razumevanja. Pisno izražanje: analiza procesa pisanja. Poudarek je na razširjanju splošnega in specifičnega besedišča, kolokacij, idiomov itd.

Temeljna literatura

 • Dardano, M. in P. Trifone (1995). Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Bologna: Zanichelli.
 • Ignone, A. (2002). Primi piani sugli italiani. Perugia: Guerra.
 • Canepari, L. (1999): Manuale di Pronuncia Italiana. Bologna: Zanichelli.
 • Costamagna, L. (1996). Pronunciare l’italiano. Manuale di pronuncia italiana per stranieri, livello intermedio e avanzato. Perugia: Guerra.
 • Renzi, L., G. Salvi in A. Cardinaletti (2001). Grande grammatica italiana di consultazione. Bologna: Il Mulino.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študija medjezikovnega posredovanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna pozitivna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen dveh enot. Oceni iz posameznih enot sta:

 • Italijanska fonetika: Izpit (40 % skupne ocene).
 • Italijanske jezikovne vaje: Kolokviji med letom (40%) in izpit (60%) – 40 % skupne ocene.
 • Italijanska slovnica 1: kolokvij (20 % končne ocene)
 1. Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.