Nemški jezik III

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 75
Oblika: P, V

Nosilka

red. prof. dr. Ada Gruntar Jermol

Opis predmeta

Cilji in kompetence

Predmet je sestavljen iz dveh sklopov:

a) Nemška slovnica 3

Študenti se bodo seznanili s sintakso nemškega jezika. Osredotočili se bodo na delitev povedi po različnih parametrih (Satz: Satztyp, Satzform, Satzart), vrstni red v nemški povedi (Vorfeld, Nachfeld, Rahmenkonstruktion, Ausrahmung) in pregled odvisnikov v nemščini.

Poseben poudarek bo na odnosu med strukturo, pomenom in funkcijo.

b) Nemške jezikovne vaje:

-       utrjevanje slovničnih struktur v sklopu različnih besedil;

-       najpogostejše napake pri učenju jezika;

-       različne teme iz raznih virov in avtentična besedila; 

-       utrjevanje zgoraj navedenih slovničnih struktur (glej Nemška slovnica 3) v različnih besedilih.

Poudarek je na razširjanju jezikovnih kompetenc, in sicer ustnega in pisnega izražanja, slušnega razumevanja ter na širjenju splošnega in specifičnega besedišča, kolokacij itn.

Temeljna literature

  • Jung, Walter (1990): Grammatik der deutschen Sprache. 10., neu bearbeitete Auflage. Mannheim, Leipzig: Bibliographisches Institut.
  • Hall, Karin/Scheiner, Barbara (1997): Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. München.
  • Helbig/Buscha (2001): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Deutschunterricht. Langenscheidt: Berlin et al.
  • Nemške jezikovne vaje: materiali, ki ji pripravi učitelj.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija medjezikovnega posredovanja. Pogoj za vključitev v delo in za opravljanje obveznosti so predhodno opravljene vse obveznosti (izpiti) pri premdmetih Nemški jezik I in II.  

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Nemške jezikovne vaje: medsemestrsko delo (40%) in izpit (60%) – 80 % končne ocene

Nemška slovnica 3: kolokvij (20 % končne ocene)

 Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.

Ucitelj

Ada Gruntar Jermol