Francoski jezik III

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 75
Oblika: P, V

Nosilka

red. prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar

Opis predmeta

Cilji in predmetnospecifične kompetence

Pri predmetu študentje razvijejo:

  • visoke jezikovne kompetence za francoski jezik;
  • kompetence za reševanje jezikovnih problemov;
  • kompetence pri opisu in teoretični analizi jezikovnih zakonitosti;
  • kompetence za iskanje jezikovnih virov;
  • sposobnost prepoznavanja slovnične strukture francoskega jezika kot osnova za praktično prevajalsko delo;
  • sposobnost razčlembe funkcije slovničnih prvin v besedilih;
  • spretnosti branja, poslušanja in pisnega ter ustnega izražanja.

Vsebina

Predmet je sestavljen iz predavanj iz dveh delov:

a)    Predavanja iz francoske slovnice 3
b)    francoske jezikovne vaje 2

Predavanja iz francoske slovnice:

Študentje se bodo seznanili s samostalniško besedno zvezo in njenimi sestavnimi deli. Osredotočili se bodo na morfologijo in semantiko besednih vrst, ki sestavljajo samostalniško besedno zvezo - samostalnik, pridevnik ter določevalnike in njihovo rabo.

Poseben poudarek bo na odnosu med strukturo, pomenom in funkcijo ter primerjavi s slovenskim jezikom.

Francoske jezikovne vaje 2:

Ustno izražanje: dialogi v parih, diskusija v skupini. Bralno razumevanje: branje originalnih besedil, vaje iz razumevanja. Slušno razumevanje: delo z daljšimi tonskimi zapisi; vaje iz razumevanja. Pisno izražanje: analiza procesa pisanja. Poudarek je na razširjanju splošnega in specifičnega besedišča, kolokacij, idiomov, fraznih glagolov itd.

Temeljna literature

  • JEREB, Elza (1995): Francoska slovnica po naše, Ljubljana: Cankarjeva založba.
  • RIEGEL, PELLAT, RIOUL (1994): Grammaire méthodique du français. Pariz: PUF.
  • SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca, PERKO, Gregor. La morphosyntaxe non-verbale. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2008, 2011. 239 str. ISBN 978-961-237-382-5.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija medjezikovnega posredovanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Francoske jezikovne vaje: Kolokviji med letom (40%) in izpit (60%).

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.

Ucitelj

Mojca Schlamberger Brezar