MODUL: Prevajalski seminar III: prevajanje iz slovenščine v nemščino (med ponujenimi vsebinami modula izbira 2 seminarjev)

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 120
Oblika:

Opis predmeta

Cilji in kompetence

 
1. Poglobljene kompetence za prevajanje in razumevanje nemških in slovenskih besedil.
2. Visoke kulturološke in jezikovne kompetence za nemščino in slovenščino ter angleško in slovensko kulturo.
3. Visoke tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja umetnostnih in neumetnostnih besedil.
4. Kompetence pri opisu in teoretični analizi prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene.
5. Sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela, dela v skupini in zmožnost deontološko korektnega obnašanja, v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju.
 

Vsebina

 
Študentje izberejo dva seminarja iz spodnjega nabora. Seminarji, ki sestavljajo modul, so:
 
1. Prevajanje besedil EU 
2. Prevajanje literarnih besedil II
3. Prevajanje pravnih besedil II
4. Prevajanje poslovnih in političnih besedil II
 
Podrobnejši opisi vsebine posameznih seminarjev, ki sestavljajo modul, so podani v posebnih opisih teh seminarjev.

 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 
Vpis v drugi letnik magistrskega študija prevajanja.

 

Temeljni literatura

 
Temeljna literatura za vsak seminar posebej je podana v opisih seminarjev, ki sestavljajo modul.
 
Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni:
 
  • Bajec, A. et. al., ur. (1970-1985). Slovar slovenskega knjžnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS (dostopno tudi na spletu: http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html).
  • Slovenski pravopis 1. Pravila (2001). Ljubljana: DZS, SAZU (dostopno tudi na spletu: http://bos.zrc-sazu.si/sp2001.html)
  • Duden. Deutsches Universalwörterbuch A - Z (1996). Mannheim; Wien; Leipzig; Zürich: Dudenverlag.
  • Debenjak, Doris et al. (2010). Veliki nemško-slovenski slovar. Ljubljana: DZS.
  • Debenjak, Doris et al. (2008). Veliki slovensko-nemški slovar. Ljubljana: DZS.
  • Duden. Stilwörterburch (2001). Mannheim: Dudenverlag.
 
Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki, tezavri, slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji, nemško-angleški, nemško-francoski, nemško-italijanski, nemško-španski dvojezični slovarji.
 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

 
Vpis v drugi letnik magistrskega študija prevajanja.
 

Načini ocenjevanja

 
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
Končna ocena modula sestoji iz povprečja dveh pozitivnih ocen pri posamičnih seminarjih (50 % + 50 %).
Pri posamičnih seminarjih je ocena sestavljena iz:
- medletnega ocenjevanja domačih nalog oz. prevodov in testov (40 % ocene);
- končnega izpita (60 % ocene).
Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ocena je pozitivna, če je povprečna ocena vsaj 6.0 ali več; ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.