MODUL: Prevajalski seminar III med francoskim in slovenskim jezikom

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 120
Oblika:

Opis predmeta

Cilji in kompetence

  • Poglobljene kompetence za prevajanje in razumevanje francoskih in slovenskih besedil;
  • Visoke kulturološke in jezikovne kompetence za francoščščino in slovenščino ter francosko in slovensko kulturo;
  • Visoke tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja umetnostnih in neumetnostnih besedil;
  • Kompetence pri opisu in teoretični analizi prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne     namene;
  • Sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela, dela v skupini in zmožnost deontološko korektnega obnašanja, v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju.

Vsebina

 
Seminarji, ki sestavljajo modul, so:
 
 
Podrobnejši opisi vsebine posameznih seminarjev, ki sestavljajo modul, so podani v posebnih opisih teh seminarjev.
 

Temeljna literatura

 
Temeljna literatura za vsak seminar posebej je podana v opisih seminarjev, ki sestavljajo modul.
 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

 
Vpis v drugi letnik magistrskega študija prevajanja.
 

Načini ocenjevanja

 
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt). Končna ocena je povprečna ocena obeh seminarjev. Pri posameznem seminarju je ocena sestavljena iz:
medletno ocenjevanje (40 % končne ocene), izpit (60 % končne ocene). Za pozitivno oceno je potrebno doseči povprečno oceno vsaj 6.0.
 
Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.
Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.