MODUL: Prevajalski seminar III med italijanskim in slovenskim jezikom

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 120
Oblika:

Opis predmeta

Cilji in kompetence

1.  Kompetence za prevajanje in razumevanje italijanskih in slovenskih besedil;
2.  Kulturološke in jezikovne kompetence za italijanščino in slovenščino ter italijansko in slovensko kulturo;
3.  Tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja neumetnostnih besedil;
4.  Kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica;
5.  Kompetence za iskanje terminoloških virov in uporabo računalniških orodij za shranjevanje terminologije in gradnjo terminoloških baz;
6.  Kompetence za redakcijo in tvorjenje besedil v skladu s specifičnimi konvencijami italijanskega ali slovenskega jezika;
7.  Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju različnih tipov besedil.

Vsebina

Študentje opravijo naslednja dva seminarja:
1. Prevajanje ekonomskih in pravnih besedil II
2.  Prevajanje kulturno specifičnih in strokovnih besedil II
Podrobnejši opisi vsebine posameznih seminarjev, ki sestavljajo modul, so podani v posebnih opisih teh seminarjev.

Temeljna literatura

 
Temeljna literatura za vsak seminar posebej je podana v opisih seminarjev, ki sestavljajo modul.
 
1.         Bajec, A. et al., ur. 1970-1985. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS.
2.         Enojezični italijanski slovar; študent lahko izbira med slovarji večjih italijanskih založb: Zanichelli, Garzanti itd.
3.         Šlenc, S. 1997. Veliki italijansko-slovenski slovar. Ljubljana: DZS.
4.         Šlenc, S. 2006. Veliki slovensko-italijanski slovar. Ljubljana: DZS.
 
Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki, pa tudi slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji, italijansko-angleški, italijansko-nemški in drugi dvojezični slovarji.
 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

 
Vpis v drugi letnik magistrskega študija prevajanja.

Načini ocenjevanja

 
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
Končna ocena modula sestoji iz povprečja dveh pozitivnih ocen pri posamičnih seminarjih.
Pri posamičnih seminarjih je ocena sestavljena iz:
- medletnega ocenjevanja domačih nalog oz. prevodov in testov (40 % ocene);
- končnega izpita (60 % ocene).
Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ocena je pozitivna, če je povprečna ocena vsaj 6.0 ali več; ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.