MODUL: Prevajalski seminar IV: prevajanje iz slovenščine v angleščino (med ponujenimi vsebinami modula izbira 2 seminarja)

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 120
Oblika:

Opis predmeta

Cilji in kompetence

1.  Poglobljene kompetence za prevajanje in razumevanje angleških in slovenskih besedil;
2.  Visoke kulturološke in jezikovne kompetence za angleščino in slovenščino ter angleško in slovensko kulturo;
3.  Visoke tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja umetnostnih in neumetnostnih besedil;
4.  Kompetence pri opisu in teoretični analizi prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene;
5.  Sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela, dela v skupini in zmožnost deontološko korektnega obnašanja, v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju.
 

Vsebina

Študentje izberejo 2 seminarja iz spodnjega nabora. Seminarji, ki sestavljajo modul, so:
 
 
Podrobnejši opisi vsebine posameznih seminarjev, ki sestavljajo modul, so podani v posebnih opisih teh seminarjev.
 

Temeljna literatura

Temeljna literatura za vsak seminar posebej je podana v opisih seminarjev, ki sestavljajo modul.
 
Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni:
 
1. Bajec, A. et al., ur. 1970-1985. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS.
2. Slovar kolokacij, npr.:/A collocation dictionary, e.g.: Oxford Collocations Dictionary for Students of English. 2002. Oxford: OUP.
3. Enojezični EFL angleški slovar (približno 70.000 gesel) večje britanske ali ameriške založbe, npr.: Longman Group, Collins Publishers, Oxford University Press, Chambers etc.
4. Enozvezkovni enojezični angleški slovar (približno 170.000 gesel) večje britanske ali ameriške založbe, npr.: Collins Publishers, Oxford University Press, Longman Group, Chambers, Merriam-Webster, Random House etc.

5. Za dekodiranje: Krek, S. (ed.) 2005-6. Veliki angleško-slovenski slovar OXFORD®-DZS. Ljubljana: DZS.
6. Za kodiranje: Drinovec Sever, N., Pogačnik, A., Žerak, A. (eds). 2010. Priročni angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar. Ljubljana: DZS, and optionally Grad, Anton, Henry Leeming. 1994. Slovensko-angleški slovar. Ljubljana, DZS.
 
Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki: na primer Longman Language Activator (1993), slovar nepravih prijateljev, slovarji rim, tezavri, slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji, angleško-nemški, angleško-francoski, angleško-italijanski, angleško-španski dvojezični slovarji.
 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija prevajanja.

Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
Končna ocena modula sestoji iz povprečja dveh pozitivnih ocen pri posamičnih seminarjih (50 % + 50 %).
Pri posamičnih seminarjih je ocena sestavljena iz:
- medletnega ocenjevanja domačih nalog oz. prevodov in testov (40 % ocene);
- končnega izpita (60 % ocene)
Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ocena je pozitivna, če je povprečna ocena vsaj 6.0 ali več; ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.