MODUL: Prevajalski seminar IV: med francoskim in slovenskim jezikom

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 60
Oblika:

Opis predmeta

Cilji in kompetence

1.         Poglobljene kompetence za prevajanje in razumevanje francoskih in slovenskih besedil;
2.         Visoke kulturološke in jezikovne kompetence za francoščščino in slovenščino ter francosko in slovensko kulturo;
3.         Visoke tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja umetnostnih in neumetnostnih besedil;
4.         Kompetence pri opisu in teoretični analizi prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene;
5.         Sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela, dela v skupini in zmožnost deontološko korektnega obnašanja, v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju.
 

Vsebina

Seminarji, ki sestavljajo modul, so:
 
Podrobnejši opisi vsebine posameznih seminarjev, ki sestavljajo modul, so podani v posebnih opisih teh seminarjev.
 

Temeljna literatura

Temeljna literatura za vsak seminar posebej je podana v opisih seminarjev, ki sestavljajo modul.
 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik magistrskega študija prevajanja.

Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
Medletno ocenjevanje (40 % končne ocene), izpit (60 % končne ocene). Za pozitivno oceno je potrebno doseči povprečno oceno vsaj 6,0.
 
Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.
Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.