Angleški jezik IV

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: P, V

Nosilka

izr. prof. dr. Neža Pisanski Peterlin

Opis predmeta

Cilji in predmetnospecifične kompetence

Pri predmetu študentje razvijejo:

  • visoke jezikovne kompetence za angleški jezik;
  • kompetence za reševanje jezikovnih problemov;
  • kompetence pri opisu in teoretični analizi jezikovnih zakonitosti;
  • kompetence za iskanje jezikovnih virov;
  • sposobnost prepoznavanja slovnične strukture angleškega jezika kot osnova za praktično prevajalsko delo;
  • sposobnost razčlembe funkcije slovničnih prvin v besedilih.

Vsebina

Angleška slovnica 4:

Študentje se seznanijo s tistimi besednimi vrstami, ki v okviru predmetov Angleški jezik I, II in III še niso bile obravnavane (zaimki, pridevniki in prislovi) ter s strukturo predložne zveze.  Predmet se osredotoča tudi na teme kot so neosebne glagolske oblike, trpnik in besedni red.

Poseben poudarek je na odnosu med strukturo, pomenom in rabo funkcijo. Študentje primerjajo slovnične kategorije v angleščini in slovenskimi in se ukvarjali s problematiko načina prevoda izbranih slovničnih elementov v slovenščino.

Temeljna literatura

  • Greenbaum, Sidney in Randolph Quirk (1990) A Student's Grammar of the English Language. London: Longman.
  • Blaganje, Dana in Ivan Konte (1995) Modern English Grammar. Ljubljana: DZS.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija medjezikovnega posredovanja.

Predhodni vpis v predmet Angleški jezik III.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Izpit.

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.

 

Ucitelj

Neža Pisanski Peterlin