Nemški jezik IV

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: P, V

Nosilka

red. prof. dr. Ada Gruntar Jermol

Opis predmeta

Cilji in  kompetence

Pri predmetu študentje razvijejo:

  1. visoke jezikovne kompetence za nemški jezik;
  2. kompetence za reševanje jezikovnih problemov;
  3. kompetence pri opisu in teoretični analizi jezikovnih zakonitosti;
  4. kompetence za iskanje jezikovnih virov;
  5. sposobnost prepoznavanja slovnične strukture nemškega jezika kot osnova za praktično prevajalsko delo;
sposobnost razčlembe funkcije slovničnih prvin v besedilih.

Vsebina

Nemška slovnica 4:

Poglavja s področja nemške sintakse (podrobnejša obravnava stavčnih členov, stavčna analiza) in izbrana poglavja nemške morfologije (zaimek es, raba člena ipd.). Poseben poudarek bo na odnosu med strukturo, pomenom in funkcijo.

Predavanja dopolnjujejo slovnične vaje, pri katerih študentje s praktičnim delom utrjujejo znanje obravnavanih struktur in deloma tudi nekatera zahtevnejša morfološka poglavja.

Temeljna literatura

  • Jung, Walter (1990): Grammatik der deutschen Sprache. 10., neu bearbeitete Auflage. Mannheim, Leipzig: Bibliographisches Institut.
  • Hall, Karin/Scheiner, Barbara (1997): Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. München.
  • Helbig/Buscha (2001): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Deutschunterricht. Langenscheidt: Berlin et al.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija medjezikovnega posredovanja.

Predhodni vpis v predmet Nemški jezik III.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Kolokviji med semestrom (40%) in izpit (60%).

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.

Ucitelj

Ada Gruntar Jermol