Francoski jezik IV

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: P, V

Nosilka

red. prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar

Opis predmeta

Cilji in predmetnospecifične kompetence

Pri predmetu študentje razvijejo:

  • visoke jezikovne kompetence za francoski jezik;
  • kompetence za reševanje jezikovnih problemov;
  • kompetence pri opisu in teoretični analizi jezikovnih zakonitosti;
  • kompetence za iskanje jezikovnih virov;
  • sposobnost prepoznavanja slovnične strukture francoskega jezika kot osnova za praktično prevajalsko delo;
  • sposobnost razčlembe funkcije slovničnih prvin v besedilih.

Vsebina

Francoska slovnica 4:

Predmet je sestavljen iz dveh delov:

a)    Francoska slovnica 4 – predavanja

b)    Francoske slovnične vaje

Študentje se seznanijo s tistimi besednimi vrstami, ki v okviru predmetov Francoski jezik I, II in III še niso bile obravnavane (zaimki, prislovi, predlogi, vezniki, medmeti) ter s strukturo predložne zveze.  Poseben poudarek je na odnosu med strukturo, pomenom in rabo funkcijo. Študentje primerjajo slovnične kategorije v francoščini in slovenskimi in se ukvarjali s problematiko načina prevoda izbranih slovničnih elementov v slovenščino.

Predavanja dopolnjujejo seminarske vaje, pri katerih študentje s praktičnim delom utrjujejo znanje obravnavanih struktur.

Temeljna literature

  • JEREB, Elza (1995): Francoska slovnica po naše, Ljubljana: Cankarjeva založba.
  • RIEGEL, PELLAT, RIOUL (1994): Grammaire méthodique du français. Pariz: PUF.
  • SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca, PERKO, Gregor. La morphosyntaxe non-verbale. Ljubljana:
  • Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2008, 2011. 239 str. ISBN 978-961-237-382-5.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija medjezikovnega posredovanja.

Predhodni vpis v predmet Francoski jezik III.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Izpit.
Izpit obsega snov predelano pri predmetih Francoska slovnica 3 in Francoska slovnica  4.
Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.

 

Ucitelj

Mojca Schlamberger Brezar