Italijanski jezik IV

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: P, V

Izvajalka

doc. dr. Tamara Mikolič Južnič

Opis predmeta

Cilji in kompetence

Pri predmetu študentje razvijejo:

  • visoke jezikovne kompetence za italijanski jezik;
  • kompetence za reševanje jezikovnih problemov;
  • kompetence pri opisu in teoretični analizi jezikovnih zakonitosti;
  • kompetence za iskanje jezikovnih virov;
  • sposobnost prepoznavanja slovnične strukture italijanskega jezika kot osnova za praktično prevajalsko delo;
  • sposobnost razčlembe funkcije slovničnih prvin v besedilih.

Opis vsebine

Italijanska slovnica 4:

Študentje se seznanijo s tistimi besednimi vrstami, ki v okviru predmetov Italijanski jezik I, II in III še niso bile obravnavane (prislovi, predlogi) ter s strukturo predložne zveze. Predmet se osredotoča tudi na stavčnočlensko analizo.

Poseben poudarek je na odnosu med strukturo, pomenom in funkcijo. Študentje primerjajo slovnične kategorije v italijanščini in slovenščini in se ukvarjali s problematiko načina prevoda izbranih slovničnih elementov v slovenščino.

Temeljna literatura

  • Dardano, M. in P. Trifone (1995). Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Bologna: Zanichelli.
  • Renzi, L., G. Salvi in A. Cardinaletti (2001). Grande grammatica italiana di consultazione. Bologna: Il Mulino.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija medjezikovnega posredovanja.

Predhodni vpis v predmet Italijanski jezik III.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Izpit.

Izpit obsega snov predelano pri predmetih Italijanska slovnica 3 in Italijanska slovnica  4.

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.

 

Ucitelj

Tamara Mikolič Južnič