Angleški jezik III

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 75
Oblika: P, V

Nosilka

izr. prof. dr. Neža Pisanski Peterlin

Opis predmeta

Cilji in kompetence

Pri predmetu študentje razvijejo:

 • visoke jezikovne kompetence za angleški jezik;
 • kompetence za reševanje jezikovnih problemov;
 • kompetence pri opisu in teoretični analizi jezikovnih zakonitosti;
 • kompetence za iskanje jezikovnih virov;
 • sposobnost prepoznavanja slovnične strukture angleškega jezika kot osnova za praktično prevajalsko delo;
 • sposobnost razčlembe funkcije slovničnih prvin v besedilih;
 • spretnosti branja, poslušanja in pisnega ter ustnega izražanja.

Opis vsebine

Predmet se deli na dva podpredmeta:

a) Angleška slovnica 3

b) Angleške jezikovne vaje II

Angleška slovnica 3:

Študentje se bodo seznanili s samostalniško besedno zvezo in njenimi sestavnimi deli. Osredotočili se bodo na morfologijo samostalnika, prilastke v samostalniški besedni zvezi ter na rabo členov.

Poseben poudarek bo na odnosu med strukturo, pomenom in funkcijo. Predavanja dopolnjujejo seminarske vaje, pri katerih študentje s praktičnim delom utrjujejo znanje obravnavanih struktur.

Angleške jezikovne vaje:

Ustno izražanje: dialogi v parih, diskusija v skupini. Bralno razumevanje: branje originalnih besedil, vaje iz razumevanja. Slušno razumevanje: delo z daljšimi tonskimi zapisi; vaje iz razumevanja. Pisno izražanje: analiza procesa pisanja. Poudarek je na razširjanju splošnega in specifičnega besedišča, kolokacij, idiomov, fraznih glagolov itd.

Temeljna literatura

 • Greenbaum, Sidney in Randolph Quirk (1990) A Student's Grammar of the English Language. London: Longman.
 • Blaganje, Dana in Ivan Konte (1995) Modern English Grammar. Ljubljana: DZS.
 • Cunningham, Gillie and Jan Bell (2009) Face2face Advanced Student's Book with CD-ROM. Cambridge: CUP
 • Gude, Kathy and Michael Duckworth (2002) Proficiency Masterclass . Oxford: OUP.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija medjezikovnega posredovanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Angleške jezikovne vaje: Kolokviji med letom (40%) in izpit (60%) – 80 % končne ocene.

Angleška slovnica 3: kolokvij (20 % končne ocene)

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.

 

Ucitelj

Neža Pisanski Peterlin