Italijanska družba, kultura in literatura II

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: P

Nosilka

doc. dr. Tamara Mikolič Južnič

Opis predmeta

Cilji in predmetnospecifične kompetence

 • sposobnost razumevanja zgodovinsko utemeljene kompleksnosti pojma italijanska kultura;
 • sposobnost razumevanja geografsko in zgodovinsko pogojene različnosti med pripadniki posameznih italijanskih regij skozi spoznavanje zgodovine Italskega polotoka;
 • sposobnost razumevanja razlik in podobnosti med italijanskim in slovenskim družbenim sistemom;
 • sposobnost razumevanja pomena literarnega jezika za italijansko kulturno in politično identiteto;
 • sposobnost prepoznavanja in vrednotenja kanoniziranih avtorjev v zgodovini italijanskega slovstva od 17. do 19. stoletja;
 • sposobnost razumevanja funkcije literarnih besedil v italijanski družbi.

Vsebina

Predmet se deli na dva podpredmeta:

a) Italijanska družba in kultura 2

b) Italijanska literatura 2

Italijanska družba in kultura 2:

Italija na pragu tretjega tisočletja: ekonomskogeografski vidiki in njihov vpliv na družbo, multietnična kultura, antropološki vidiki, socialni vidiki, problem priseljencev; odpiranje trgovskih meja, Evropska unija itd. družbene različnosti Severne, Srednje in Južne Italije.

Italijanska literatura II: nadaljnje razprave o izbiri literarnega italijanskega jezika; Seicento: barok, melodrama; rojstvo znanstvene proze in Galileo; Settecento: Arcadia, commedia dell'arte in Goldonijeva reforma; razsvetljenstvo; neoklasicizem, romantika: Vico, Foscolo, Leopardi, Manzoni; verizem: Verga, Carducci.

Temeljna literature

 • “L’Italia in cifre 2010”. Dati Istat 2011.
 • Paci G. 2010. Geografia per immagini. L’Italia. Bologna: Zanichelli.
 • Romano, R. (1994). Paese Italia. Venti secoli di identità. Roma: Donzelli.
 • Petronio, G. 2000. La nuova attività letteraria in Italia. Palermo: Palumbo.

Študentje in študentke morajo prebrati najmanj 7 besedil, navedenih v predpisanem seznamu čtiva, ki ga slušateljicam in slušateljem posreduje izvajalec oz. izvajalka predmeta.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija medjezikovnega posredovanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen obeh sklopov.

 Oceni iz posameznih sklopov sta:

 • Italijanska družba in kultura 2: izpit (50 % končne ocene)
 • Italijanska literatura 2: izpit ter prebrano predpisano čtivo, tj. najmanj 7 besedil, navedenih v seznamu čtiva (skupaj 50 % končne ocene).

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.

Ucitelj

Tamara Mikolič Južnič