Italijanski jezik III

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 75
Oblika: P, V

Nosilka

doc. dr. Tamara Mikolič Južnič

Opis predmeta

Cilji in predmetnospecifične kompetence

Pri predmetu študentje razvijejo:

 • visoke jezikovne kompetence za italijanski jezik;
 • kompetence za reševanje jezikovnih problemov;
 • kompetence pri opisu in teoretični analizi jezikovnih zakonitosti;
 • kompetence za iskanje jezikovnih virov;
 • sposobnost prepoznavanja slovnične strukture italijanskega jezika kot osnova za praktično prevajalsko delo;
 • sposobnost razčlembe funkcije slovničnih prvin v besedilih;
 • spretnosti branja, poslušanja in pisnega ter ustnega izražanja.

Vsebina

Predmet se deli na dva podpredmeta:

a) Italijanska slovnica 3

b) Italijanske jezikovne vaje 2

a) Italijanska slovnica 3:

Študentje se bodo seznanili s pridevnikom in zaimkom. Osredotočili se bodo na morfologijo pridevnika, njegovo vlogo v samostalniški besedni zvezi ter na posebnosti v zvezi z rabo členov. Spoznali bodo vrste in morfologijo italijanskih zaimkov ter njihovo interakcijo z drugimi elementi v stavku.

Poseben poudarek bo na odnosu med strukturo, pomenom in funkcijo. Predavanja dopolnjujejo seminarske vaje, pri katerih študentje s praktičnim delom utrjujejo znanje obravnavanih struktur.

b) Italijanske jezikovne vaje 2:

Ustno izražanje: dialogi v parih, diskusija v skupini. Bralno razumevanje: branje originalnih besedil, vaje iz razumevanja. Slušno razumevanje: delo s tonskimi zapisi; vaje iz razumevanja. Pisno izražanje: analiza procesa pisanja. Poudarek je na razširjanju splošnega in specifičnega besedišča, kolokacij, idiomov itd.

Temeljna literature

 • Dardano, M. in P. Trifone (1995). Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Bologna: Zanichelli.
 • Ignone, A. (2002). Primi piani sugli italiani. Perugia: Guerra.
 • Costamagna, L. (1996). Pronunciare l’italiano. Manuale di pronuncia italiana per stranieri, livello intermedio e avanzato. Perugia: Guerra.
 • Renzi, L., G. Salvi in A. Cardinaletti (2001). Grande grammatica italiana di consultazione. Bologna: Il Mulino.
 • Ignone, A. (2002). Primi piani sugli italiani. Perugia: Guerra.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija medjezikovnega posredovanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Italijanske jezikovne vaje: Kolokviji med letom (40%) in izpit (60%).

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.

Ucitelj

Tamara Mikolič Južnič