Slovensko-francosko medjezikovno posredovanje ll

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 120
Oblika: P, V, S

Nosilka

red. prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar

Opis predmeta

Cilji in predmetnospecifične kompetence

 

Vsebina

Predmet sestavljata iz dva podpredmeta:

a)    Slovensko-francosko medjezikovno posredovanje

b)    Idiomatika in stilistika francoskega jezika

Slovensko-francosko medjezikovno posredovanje

Študentje poglobijo v prvem letniku pridobljena znanja in spretnosti na področju tvorjenja besedil v slovenščini in francoščini in prevajanja iz francoščine v slovenščino ter ob delu z izbranimi splošnimi besedili spoznavajo prevajalske probleme in možnosti za njihovo reševanje.

Prevajanje splošnih besedil izbranih vrst in z različnimi funkcijami iz francoščine v slovenščino in iz slovenščine v francoščino.

Idiomatika in stilistika:

Študentje se seznanijo z najpogostejšimi frazemi in kolokacijami francoskega jezika ter iščejo ekvivalentne izraze v slovenščini. V okviru stilistike študentje spoznajo stavčno stilistiko v odnosu do različnih ravni jezika (pogovornega, zbornega in literarnega), kot so v uporabi v različnih tipih besedil.

Temeljna literatura

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki:

Obvezni:

  • Bajec, A. et al., ur. 1970-1985. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS.
  • Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, Pariz: Dictionnaire Le Robert, 1991.
  • Grad A. 1990. Francosko-slovenski moderni slovar, Ljubljana : DZS
  • Jesenik V., Dembskij N. 2001. Slovensko-francoski slovar, Ljubljana : DZS
  • Molinier G. 1986. Eléments de stylistique française, Pariz: PUF.

Priporočljivi:

  • Genouvrier,E., Désiral,C., Hordé, T. Nouveau dictionnaire des synonymes. Paris : Larousse
  • Dictionnaire des synonymes et contraires, H. Bertaud du Chazaud, Ed. Les Usuels du Robert
  • Le Grand Robert: Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Pariz: Société du Nouveau Littré, 1953-1964, dodatek 1970
  • Grand dictionnaire encyclopédique Larousse, Pariz: Larousse, 1982-1985

Druga priporočljiva literatura: enciklopedije, leksikoni, terminološki slovarji, angleško-francoski dvojezični slovarji.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik medjezikovnega posredovanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen obeh sklopov. Oceni iz posameznih sklopov sta:

Idiomatika in stilistika francoskega jezika: seminar in končni izpit (40% - 60%) – skupaj 50 % končne ocene.

Medjezikovno posredovanje iz francoščina v slovenščino: Medletno ocenjevanje (40% končne ocene), izpit (60% končne ocene) – skupaj 50 % končne ocene . Za pozitivno oceno je potrebno doseči povprečno oceno vsaj 6.0.

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.

Ucitelj

Mojca Schlamberger Brezar