Leksika in slovnica slovenskega jezika

Število kreditnih točk: 9
Število kontaktnih ur: 90
Oblika: P, V

Nosilec

red. prof. dr. Vojko Gorjanc

Izvajalci

doc. dr. Robert Grošelj
asist. dr. Damjan Popič

Opis predmeta

Cilji in kompetence

 • Sposobnosti razumevanja in analiziranja komunikacijskih procesov.
 • Sposobnosti pomenske in pragmatične interpretacije besedil.
 • Sposobnosti opazovanja in opisovanja besedil z vidika slovnične in leksikalne problematike.
 • Razvijanje metajezikovne kompetence.
 • Sposobnosti prepoznavanja leksikalno-slovničnih jezikovnih enot glede na koncept prevodne enote.
 • Sposobnosti prenosa teoretičnih slovničnih in leksikalnih opisov v prevajalsko prakso.
 • Razvijanje pisnih in govornih komunikacijskih spretnosti.

Opis vsebine

(a) pomen in pomenoslovje, pomenska polja in pomenske relacije; (b) jezikovni gradniki (govor in pisava), jezikovni gradniki in njihov pomen, specifične lastnosti pomenonosnih jezikovnih gradnikov v slovenščini (predvsem od morfema do besedne zveze in kolokacije); (c) slovnica in komunikacija (besedni red in interpretacija besedila), menjava vlog (monolog in dialog; udeleženci, glagolski čas in naklon), slovnica in pomen (proces, participanti in cirkumstanti; glagolski način); (č) leksika in slovnica, slovnica in besedilo.

Ob zavedanju celovitosti delovanja jezika bodo povezana vprašanja skupnega delovanja slovnice in leksike, pri leksiki bo poudarek na leksikalnih opisih, ki so jih tradicionalni jezikoslovni opisi izpuščali, saj niso sodili ne na raven leksikalnih opisov, temelječih na izrazno-pomenskih definicijah leksike, ne na področje klasične slovnice, ki so jo zanimali slovnični vzorci in ne njihova konkretna zapolnitev v besedilih. Tak pristop je še posebej smiseln z vidika prevajalskih procesov, saj na leksikalni ravni omogoča lažje prepoznavanje prevodnih enot.

Temeljna literatura

 • V. Gorjanc, 2006: Korpusno jezikoslovje in leksikalni opisi slovenskega jezika. V: Vidovič Muha, Ada (ur.). Slovensko jezikoslovje danes, (Slavistična revija, letn. 54, pos. št.). Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2006, 2006, letn. 54, posebna št., str. [137]-149.
 • J. Toporišič, 1982: Nova slovenska skladnja. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
 • A. Vidovič Muha, 2000: Slovensko leksikalno pomenoslovje. Govorica slovarja. Ljubljana: ZIFF.
 • A. Vidovič Muha, 2011: Slovensko skladenjsko besedotvorje. Ljubljana: ZZFF, str. 23–112.

Spletni viri:

 • Adam Kilgariff: Word sketches

http://www.itri.brighton.ac.uk/~Adam.Kilgarriff/wordsketches.html

 • FrameNet

http://www.icsi.berkeley.edu/~framenet/

 • WordNet

        http://www.cogsci.princeton.edu/~wn/


Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za vključitev v delo je vpis v drugi letnik študija Medjezikovno posredovanje.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

a) 2 kolokvija v okviru vaj (skupaj 50 % končne ocene);

b) izpit (50 % končne ocene).

Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ocena je pozitivna, če je povprečna ocena vsaj 6.0 ali več; ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.

Ucitelj

Vojko Gorjanc

Ucitelj

Robert Grošelj

Ucitelj

Damjan Popič