Nemški jezik V

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: P, V

Nosilka

red. prof. dr. Ada Gruntar Jermol

Opis predmeta

Cilji in kompetence

Pri predmetu študentje razvijejo:

 • sposobnost opisa in teoretične analize jezikovnih zakonitosti;
 • sposobnost iskanja ustreznih jezikovnih virov;
 • sposobnost razumevanja kompleksnejših slovničnih struktur nemškega jezika in njihova uporaba pri tvorjenju lastnega in prevodnega besedila;
 • sposobnost razčlembe funkcije slovničnih prvin v besedilih;
 • sposobnost tekočega ustnega izražanja;
 • sposobnost pisnega izražanja s spoznavanjem procesnega pristopa k pisanju;
 • sposobnost pisnega izražanja z upoštevanjem pravopisnih in besedilnovrstnih zakonitosti.

Opis vsebine

Predmet je sestavljen iz dveh sklopov:

a) Nemška kontrastivna slovnica 1

b) Nemške jezikovne vaje 3

 

a) Nemška kontrastivna slovnica 1:

Študentje nadgradijo znanja, usvojena v prvih dveh letnikih, s kontrastivno slovnico nemškega in slovenskega jezika. Seznanijo se z metodami in temami kontrastivne analize, ki  so še zlasti uporabne za pravajalce, npr.: kongruenca med osebkom in povedkom, neosebne glagolske oblike, določene skupine glagolov (npr. prehodni – neprehodni, povratno osebni …), določna – nedoločna oblika pridevnika v slovenščini, stopnjevanje pridevnika, raba zaimkov, modalnost, samostalniškost nemščine, glagolski vid, raba trpnika, živi – neživi osebek, negacija in druge kontrastivno relevantne teme.

 

 b) Nemške jezikovne vaje 3:

Obravnavnje različnih tem, kjer študenti širijo besedni zaklad, hkrati pa se učijo idiomatičnega izražanja v nemškem jeziku. Pri pisnem izražanju študenti s pomočjo sinteze znanj pridobljenih v prvih dveh letnikih nadgrajujejo poznavanje procesa pisanja. Poleg tega študenti utrjujejo in nadgrajujejo znanje nekaterih zahtevnejših morfoloških in sintaktičnih struktur.

Temeljna literatura

-          Gruntar Jermol, Ada (2011): Ausgewählte Kapitel der deutschen Morphologie mit kontrastivem Ansatz. / Izbrana poglavja nemške morfologije s kontrastivnimi ponazoritvami. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

 • Helbig, Gerhard / Buscha, Joachim (2001): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin et al.: Langenscheidt.
 • Toporišič, Jože (2004): Slovenska slovnica. Četrta, prenovljena in razširjena izdaja. Maribor: Založba Obzorja Maribor.
 • Toporišič, Jože (1992): Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba.
 • Jezikovne vaje: materiali,ki jih pripravijo učitelji.
 • Hall, Karin/Scheiner, Barbara (2002): Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. München: Hueber Verlag.
 • Helbig/Buscha: Übungsgrammatik Deutsch. Langenscheidt: Berlin/München, 2002.


Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v tretji letnik študija medjezikovnega posredovanja. Pogoj za vključitev v delo in za opravljanje obveznosti so predhodno opravljene vse obveznosti (izpiti) pri predmetih Nemški jezik III in IV.
 

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Nemške jezikovne vaje: medsemestrsko delo (40%) in izpit (60%) – 50 % končne ocene.

Nemška kontrastivna slovnica 1: kolokvij (50 % končne ocene)

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.

Ucitelj

Ada Gruntar Jermol