Angleški jezik V

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: P, V

Opis predmeta

Cilji in kompetence

 • sposobnost opisa in teoretične analize jezikovnih zakonitosti;
 • sposobnost iskanja ustreznih jezikovnih virov;
 • sposobnost razumevanja kompleksnejših slovničnih struktur angleškega jezika in njihova uporaba pri tvorjenju lastnega in prevodnega besedila;
 • sposobnost razčlembe funkcije slovničnih prvin v besedilih;
 • sposobnost tekočega ustnega izražanja;
 • sposobnost pisnega izražanja s spoznavanjem procesnega pristopa k pisanju
 • sposobnost pisnega izražanja z upoštevanjem pravopisnih in besedilnovrstnih zakonitosti 

Opis vsebine

Predmet se deli na dva podpredmeta:

a) Angleška kontrastivna slovnica 1

b) Tvorjenje besedil (angleščina)

 

Angleška kontrastivna slovnica 1:

Študentje nadgradijo znanja, usvojena v prvih dveh letnikih, s kontrastivno slovnico angleškega in slovenskega jezika. Seznanijo se z metodami kontrastivne slovnice, ki  so še zlasti uporabne za pravajalce. Izbrana poglavja angleško-slovenske kontrastivne analize: samostalniškost angleščine, aspektualnost, indirektni disurz, trpni, živi in neživi osebek, neosebne glagolske oblike, prevajalske strategije pri prevajanju osebnih imen glede na tip diskurza.

Tvorjenje besedil (angleščina)

Obravnavnje različnih tem, kjer študenti večajo besedni zaklad s teh področij, hkrati pa se učijo idiomatičnega izražanja v angleškem jeziku. Pri ustnem izražanju se študenti podrobneje seznanijo z obliko organizirane diskusije v razredu. Pri pisnem izražanju študenti s pomočjo sinteze znanj pridobljenih v prvih dveh letnikih nadgrajujejo poznavanje procesa pisanja.

Temeljna literatura

 • Chesterman, Andrew (1998) Functional Contrastive Analysis. Amsterdam: Benjamins.
 • James, Carl (1980, 1998) Contrastive Analysis. London: Longman.
 • Klinar, Stanko (1996) Prispevki k tehniki prevajanja iz slovenščine v angleščino. Teorija in praksa slovensko-angleške kontrastivne analize. Radovljica: Didakta.
 • Biber, Douglas et al. (1999) Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow, Essex: Pearson Education.
 • Brook-Hart, Guy (2007) Business Benchmark Advanced. Cambridge: CUP.


Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v tretji letnik študija medjezikovnega posredovanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Angleško tvorjenje besedil: izpit. (80 % končne ocene)

Angleška kontrastivna slovnica 1: kolokvij (20 % končne ocene)

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.