Francoski jezik V

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: P, V

Opis predmeta

Cilji in kompetence

Pri predmetu študentje razvijejo:

 • visoke jezikovne kompetence za francoski jezik;
 • kompetence za reševanje jezikovnih problemov;
 • kompetence pri opisu in teoretični analizi jezikovnih zakonitosti;
 • kompetence za iskanje jezikovnih virov;
 • sposobnost prepoznavanja slovnične strukture francoskega jezika kot osnova za praktično prevajalsko delo;
 • sposobnost razčlembe funkcije slovničnih prvin v besedilih. 

Opis vsebine

Francoska slovnica 5:

Predmet sestoji iz dveh podpredmetov:

a)      Predavanja iz kontrastivne slovnice

b)      Tvorjenje francoskih besedil – vaje

 

Kontrastivna slovnica:

Študentje nadgradijo znanja, usvojena v prvih štirih polletjih francoske slovnice, s kontrastivno slovnico francoskega in

slovenskega jezika s poudarkom na skladnji in besedilni slovnici. Seznanijo se z metodami

kontrastivne slovnice, ki  so še zlasti uporabne za prevajalce. Izbrana poglavja francosko-slovenske kontrastivne analize: tipi povedi.

Zložena poved, priredje, podredje. Izražanje

semantičnih odnosov v povedi: časovnosti,

vzročnosti in posledičnosti, pogoja in hipoteze, namena, dopustnosti in protivnosti.

Elementi nadpovedne skladnje v francoščini in

slovenščini, povezovalci, anafora.

 

Seminar iz kontrastivne slovnice:

Študentje delajo praktične seminarje in seminarske vaje iz obravnavane kontrastivne tematike. 

Temeljna literatura

 • JEREB, Elza (1995): Francoska slovnica po naše, Ljubljana: Cankarjeva založba.
 • JEREB,  Elza (2000): Recueil d’exercices de grammaire, Ljubljana: Filozofska fakulteta
 • RIEGEL, PELLAT, RIOUL (1994): Grammaire méthodique du français. Pariz: PUF.
 • ABBADIE, CHOVELON, MORSEL (1989): Expression française écrite et orale. Grenoble: PUG.
 • QUOI, RUQUET-BODIN (1988): Comment dire? Raisonner à la française, Pariz: Cle international.
 • SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca, PERKO, Gregor, MEZEG, Adriana (2013): Syntaxe du
 • français : approche contrastive. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
 • SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca (2009): Povezovalci v francoščini: od teoretičnih izhodišč do analize v
 • diskurzu. Ljubljana: Oddelek za prevajalstvo Filozofske fakultete. Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija medjezikovnega

posredovanja.

Predhodni vpis v predmet Francoski jezik IV

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Francoska kontrastivna slovnica 1:  izpit  (80 % končne ocene)

Seminar (kolokvij 20% končne ocene)

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10

(pozitivno) oz. od 1 do 5(negativno);

ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.