Italijanski jezik V

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: P, V

Opis predmeta

Cilji in kompetence

 • sposobnost opisa in teoretične analize jezikovnih zakonitosti;
 • sposobnost iskanja ustreznih jezikovnih virov;
 • sposobnost razumevanja kompleksnejših slovničnih struktur italijanskega jezika in njihova uporaba pri tvorjenju lastnega in prevodnega besedila;
 • sposobnost razčlembe funkcije slovničnih prvin v besedilih;
 • sposobnost tekočega ustnega izražanja;
 • sposobnost pisnega izražanja s spoznavanjem procesnega pristopa k pisanju
 • sposobnost pisnega izražanja z upoštevanjem pravopisnih in besedilnovrstnih zakonitosti

Opis vsebine

Predmet se deli na dva podpredmeta:

a) Italijanska kontrastivna slovnica 1

b) Italijansko tvorjenje besedil

Italijanska kontrastivna slovnica 1:

Študentje nadgradijo znanja, usvojena v prvih dveh letnikih, s kontrastivno slovnico italijanskega in slovenskega jezika. Seznanijo se z metodami kontrastivne slovnice, ki  so še zlasti uporabne za pravajalce. Izbrana poglavja italijansko-slovenske kontrastivne analize:

primerjava slovenskih in italijanskih stavčnih sintaktičnih struktur ter njihova interakcija z glagolskima sistemoma obravnavanih jezikov; aspektualne opozicije (perfekt : imperfekt, dovršnik : nedovršnik; passato prossimo : passato remoto); poročani govor.

Italijansko tvorjenje besedil:

Obravnavnje različnih tem, kjer študenti večajo besedni zaklad s teh področij, hkrati pa se učijo idiomatičnega izražanja v italijanskem jeziku. Pri ustnem izražanju se študenti podrobneje seznanijo z obliko organizirane diskusije v razredu. Pri pisnem izražanju študenti s pomočjo sinteze znanj pridobljenih v prvih dveh letnikih nadgrajujejo poznavanje procesa pisanja.

Temeljna literatura

 • Dardano, M. in P. Trifone (1995). Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Bologna: Zanichelli.
  Renzi, L., G. Salvi in Anna Cardinaletti (1991). Grande grammatica italiana di consultazione. Bologna: Il Mulino.
 • MIKOLIČ, Tamara. (2005) Smernice o izbiranju med italijanskima perfektoma ali kaj je dobro vedeti o vlogi perfektov v proznih besedilih. V/In: KOCIJANČIČ-POKORN, Nike, PRUNČ, Erich, RICCARDI, Alessandra (ur./eds.). Beyond equivalence. Graz: Institut für Theoretische und Angewandte Translationswisenschaft. 107-119.
 • MIKOLIČ, Tamara. (2010) Kontrastivni in prevodoslovni pogledi na nominalizacijo skozi italijansko-slovenski vzporedni korpus. V/In: VINTAR, Špela (ur./ed.). Slovenske korpusne raziskave. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 132-155.
 • MIKLIČ, Tjaša. (2008) Alcuni aspetti di tipo pragmatico e di quello retorico-narratologico nell'uso del sistema verbale italiano : con possibili implicazioni per l'insegnamento L2. Linguistica  48. 103-120.


Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v tretji letnik študija medjezikovnega posredovanja.

Pogoj za vključitev v delo in za opravljanje obveznosti so predhodno opravljene vse obveznosti (izpiti) pri predmetih Italijanski jezik III in IV.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Italijansko tvorjenje besedil: izpit (80 % končne ocene).

Italijanska kontrastivna slovnica 1: kolokvij (20 % končne ocene).

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.