Nemški jezik VI

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: S

Nosilka

red. prof. dr. Ada Gruntar Jermol

Opis predmeta

Cilji in kompetence

Pri predmetu študentje razvijejo:

  • sposobnost opisa in teoretične analize jezikovnih zakonitosti;
  • sposobnost iskanja ustreznih jezikovnih virov;
  • sposobnost razumevanja kompleksnejših slovničnih struktur nemškega jezika;
  • sposobnost razčlembe funkcije slovničnih prvin v besedilih;
  • sposobnost pisnega izražanja z upoštevanjem pravopisnih in besedilnovrstnih zakonitosti.

Opis vsebine

Nemška kontrastivna slovnica 2:

Študentje skozi seminarsko delo nadgradijo znanja, usvojena v prvih dveh letnikih, s predavanji iz kontrastivne slovnice nemškega in slovenskega jezika. Seznanijo se z metodami in temami kontrastivne slovnice, ki  so še zlasti uporabne za prevajalce, npr.: kongruenca med osebkom in povedkom, neosebne glagolske oblike, določene skupine glagolov (npr. prehodni – neprehodni, povratno osebni …), določna – nedoločna oblika pridevnika v slovenščini, stopnjevanje pridevnika, raba zaimkov, modalnost, samostalniškost nemščine, glagolski vid, raba trpnika, živi – neživi osebek, negacija in druge kontrastivno relevantne teme.

Temeljna literatura

  • Gruntar Jermol, Ada (2011): Ausgewählte Kapitel der deutschen Morphologie mit kontrastivem Ansatz. / Izbrana poglavja nemške morfologije s kontrastivnimi ponazoritvami. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
  • Helbig, Gerhard / Buscha, Joachim (2001): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin et al.: Langenscheidt.
  • Toporišič, Jože (2004): Slovenska slovnica. Četrta, prenovljena in razširjena izdaja. Maribor: Založba Obzorja Maribor.
  • Toporišič, Jože (1992): Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba.


Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v tretji letnik študija medjezikovnega posredovanja.

Predhodni vpis v predmet Nemški jezik V. 

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Medsemestrsko delo in izpit

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.

Ucitelj

Ada Gruntar Jermol