Francoski jezik VI

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: S

Opis predmeta

Cilji in kompetence

 • Pri predmetu študentje razvijejo:
 • visoke jezikovne kompetence za francoski jezik;
 • kompetence za reševanje jezikovnih problemov;
 • kompetence pri opisu in teoretični analizi jezikovnih zakonitosti;
 • kompetence za iskanje jezikovnih virov;
 • sposobnost prepoznavanja slovnične strukture francoskega jezika kot osnova za praktično prevajalsko delo;
 • sposobnost razčlembe funkcije slovničnih prvin v besedilih. 
 

Opis vsebine

 
Seminar iz francoske kontrastivne  slovnice:
Študentje skozi seminarsko delo nadgradijo
znanja, usvojena v prvih dveh letnikih, s
predavanji iz kontrastivne slovnice angleškega
in slovenskega jezika. Seznanijo se z metodami
kontrastivne slovnice, ki  so še zlasti uporabne
za prevajalce.
Izbrana poglavja francosko-
slovenske kontrastivne analize: tipi povedi.
Zložena poved, priredje, podredje. Izražanje
semantičnih odnosov v povedi: časovnosti,
vzročnosti in posledičnosti, pogoja in hipoteze,
namena, dopustnosti in protivnosti.
Elementi nadpovedne skladnje v francoščini in
slovenščini, povezovalci, anafora.

Temeljna literatura

 • JEREB, Elza (1995): Francoska slovnica po naše, Ljubljana: Cankarjeva založba.
 • JEREB,  Elza (2000): Recueil d’exercices de grammaire, Ljubljana: Filozofska fakulteta
 • RIEGEL, PELLAT, RIOUL (1994): Grammaire méthodique du français. Pariz: PUF.
 • QUOI, RUQUET-BODIN (1988): Comment dire? Raisonner à la française, Pariz: Cle international.
 • ABBADIE, CHOVELON, MORSEL (1989 1e): Expression française écrite et orale. Grenoble: PUG.
 • SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca, PERKO, Gregor, MEZEG, Adriana (2012): Syntaxe contrastive du
 • français et slovène. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, v tisku.
 • SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca (2009): Povezovalci v francoščini: od teoretičnih izhodišč do analize v
 • diskurzu. Ljubljana: Oddelek za prevajalstvo Filozofske fakultete. Zbirka Prevodoslovje in uporabno
 • jezikoslovje.


Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija medjezikovnega

posredovanja.

Predhodni vpis v predmet Francoski jezik V. 

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Izpit.

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10

(pozitivno) oz. od 1 do 5(negativno);

ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.