Angleški jezik 2

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 105
Oblika: P, S, V

Opis predmeta

Cilji in predmetnospecifične kompetence

  • sposobnost opisa in teoretične analize jezikovnih zakonitosti;
  • sposobnost iskanja ustreznih jezikovnih virov;
  • sposobnost prepoznavanja in uporabe kompleksnejših slovničnih struktur angleškega jezika kot osnova za praktično prevajalsko delo;
  • sposobnost razčlembe funkcije slovničnih prvin v besedilih;
  • sposobnost branja in razumevanja angleškega jezika;
  • sposobnost tekočega ustnega izražanja skozi pripravo samostojne prezentacije;
  • sposobnost pisnega izražanja s spoznavanjem procesnega pristopa k pisanju

Vsebina

Zahtevnejše angleške slovnične strukture, kot so neosebne glagolske oblike in trpnik. Zaokrožen pregled nad možnostmi za izražanje naklonskosti in  
so v slovenščini manj pogosti ali jih sploh ni.
Poudarek na odnosu med strukturo, pomenom in rabo (funkcijo) ter na registrski oz. besedilnovrstni ustreznosti različnih struktur. Z analizo njihovega pojavljanja v besedilih in iskanjem njihovih ustreznic v slovenščini ozaveščamo funkcijsko oz. sporočilno vrednost teh struktur, da bi jih študentje aktivno uporabljali, ko se izražajo v angleščini ali prevajajo v angleščino.  Predavanja dopolnjujejo seminarske vaje, pri katerih študentje s praktičnim delom utrjujejo znanje obravnavanih struktur.  
Ustno izražanje: prezentacija: samostojen nastop, dialogi v parih, diskusija v razredu. Bralno razumevanje: branje originalnih besedil in preskusi razumevanja. Slušno razumevanje: delo z daljšimi prirejenimi/originalnimi tonskimi zapisi in delo z videom. Pisno izražanje: analiza delov spisa,  proces pisanja, vrednotenje. Obravnavane teme: poslovna angleščina, pravo, ekonomija, politika. Poudarek je na razširjanju splošnega in specifičnega besedišča, kolokacij, idiomov, fraznih glagolov itd.  

Temeljna literatura

Greenbaum, Sidney, in Randolph Quirk (1990) A Student’s Grammar of the English Language. London: Longman.:
Blaganje, Dana, in Ivan Konte (1995) Modern English Grammar. Ljubljana: DZS.
Vince, Michael (1994) Advanced English Language Practice. Oxford: Heinemann.
Mills, M. (1990)Nexus, Oxford: Heinemann.  

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za vključitev v delo je vpis v drugi letnik študija.  

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna pozitivna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen obeh enot. Oceni iz posameznih enot sta:

  • Angleška slovnica: Izpit.
  • Angleške jezikovne vaje: Kolokviji med letom (40%) in izpit (60%).
Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.