Slovensko-angleško medjezikovno posredovanje II

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 120
Oblika: P, V, S

Nosilec

red. prof. dr. David Limon

Izvajalka

lekt. mag. Nina Grahek Križnar

Opis predmeta

Cilji in kompetence

 • Razumevanje prevajanja kot procesa medjezikovnega posredovanja
 • Razumevanje umeščenosti izhodiščnih in ciljnih besedil v izhodiščno oziroma ciljno kulturo
 • Uzaveščanje splošnih razlik med besedilnovrstnimi in besedilnimi konvencijami v angleščini in slovenščini
 • Uzaveščanje razlik in podobnosti med slovenskim in angleškim jezikom pomembnih pri prevajanju
 • Razvijanja različnih prevajalskih mikro in makro strategij za prevajanje kulturnospecifičnih besedil
 • Spoznavanje različnih prevajalskih pripomočkov in virov
 • Uzaveščanje večplastnosti leksikalnega pomena in oblike angleških besednih zvez, še posebno tistih, ki so potrebne za usvojitev idiomatičnega izražanja v angleškem jeziku.
 • Spoznavanje razlike med idiomatičnim izražanjem v slovenskem in angleškem jeziku
 • Razumevanje pomembnosti sloga pri prevajanju različnih besedilnih vrst

Vsebina

Predmet obsega:

a) Idiomatika in stilistika angleškega jezika

b) Medjezikovno posredovanje iz angleščine v slovenščino

Idiomatika in stilistika: Teorija leksikalnega pomena; načela tvorjenja besednih zvez in vrst besednih zvez;  stalne besedne zveze, kolokacije, frazni glagoli, zloženke; register; večplastnost sloga; zemljepisne in družbene različice angleškega jezika; slog in besedilna vrsta; analiza besedil.

Medjezikovno posredovanje: Različni metodološk pristopi in terminologija s področja prevajalskih študij, kar študentom omogoča zmožnost opazovanja prevajalskih pojavov (zlasti) in samorefleksijo lastnih prevajalskih postopkov. Prevajanje raznolikih besedil v slovenskem jeziku: poljudnoznanstvenih, humanističnih, publicističnih, leposlovnih itd.

Analiza prevodov in izhodiščnih besedil

Obravnavanje posameznih prevajalskih problemov

Obravnavanje jezikovnih in kulturoloških posebnosti v izhodiščnem jeziku in njihovo prevajanje v ciljni jezik oziroma kulturo

Temeljna literatura

 • A.Grad, R Škerlj, N. Vitorovič (1995) Veliki angleško-slovenski slovar, Ljubljana: DZTPS.
 • Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1997
 • Alan Duff (1989) Translation, Oxford University Press,
 • Benson, Morton, Benson, Evelyn and Ilson, Robert. (1997). The BBI Dictionary of English Word Combinations. Revised edition. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins.
 • Carter, Ronald. (1998). Vocabulary. Applied Linguistic Perspectives. Second Edition. London and New York: Routledge.
 • Moon, Rosamund. (1998). Fixed Expressions and Idioms in English. A Corpus-Based Approach. Oxford: Clarendon Press.
 • Sinclair, John. (1991). Corpus, Concordance, Collocation. Oxford: Oxford University Press.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik medjezikovnega posredovanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen obeh sklopov. Oceni iz posameznih sklopov sta:

Idiomatika in stilistika angleškega jezika: medletno ocenjevanje –  seminarsko nalogo (50% končne ocene), izpit (50% končne ocene) – skupaj 50 % končne ocene.

Medjezikovno posredovanje iz angleščine v slovenščino II: Medletno ocenjevanje (40% končne ocene), izpit (60% končne ocene) – skupaj 50 % končne ocene.

Ocenjavalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.

Ucitelj

David Limon

Ucitelj

Nina Grahek Križnar