Nemški jezik 2

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 105
Oblika: P, V

Opis predmeta

Cilji in predmetnospecifične kompetence

 • sposobnost opisa in teoretične analize jezikovnih zakonitosti;
 • sposobnost iskanja ustreznih jezikovnih virov;
 • sposobnost razumevanja Kompleksnejših slovničnih struktur nemškega jezika kot osnova za praktično prevajalsko delo;
 • sposobnost razčlembe funkcije slovničnih prvin v besedilih;
 • sposobnost tekočega ustnega izražanja skozi pripravo samostojne prezentacije;
 • sposobnost pisnega izražanja s spoznavanjem procesnega pristopa k pisanju

Vsebina

Slovnica:

 • Stavčni členi, besedne vrste (ponovitev),
 • Poved (Satz: Satztyp, Satzform, Satzart), valenca,
 • vrstni red v nemški povedi (Vorfeld, Nachfeld, Rahmenkonstruktion, Ausrahmung),
 • odvisni stavki (nemški, primerjalno nekateri slovenski),
 • stavčni členi (osebek, povedek, povedkovo določilo, predmeti, prislovna določila in prilastek kot del stavčnega člena),
 • stavčna analiza
 • zaimek „es“,
 • izbrana poglavja o rabi člena.

Naslednje teme so obravnavane samo v sklopu slovničnih vaj:

 • konjunktiv II (poglobitev),
 • trpnik: procesa in stanja, trpnik z modalnimi glagoli, opisne trpniške oblike,
 • vaje k zgoraj navedenim temam.

Jezikovne vaje:

 • najpogostejše napake pri učenju jezika
 • različne teme iz raznih virov in avtentična besedila  (npr. s področij kot: informatika, okolje(varstvo), družba in družbeni problemi, socialni problemi)
 • utrjevanje zgoraj navedenih slovničnih struktur (glej slovnica) v različnih besedilih

Temeljna literature

Slovnica:

 • Hall, Karin/Scheiner, Barbara (1997): Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. München.
 • Helbig/Buscha (2001): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Deutschunterricht. Langenscheidt: Berlin et al.
 • Helbig/Buscha (2002):   Übungsgrammatik Deutsch. Langenscheidt: Berlin/München.
 • Rug Wolfgang /Tomasziewski, Andreas (1993): Grammatik mit Sinn und Verstand. Klett. München

Jezikovne vaje:

 • Knjige iz zbirke »Deutsch üben« (2001). Verlag für Deutsch. München: Hueber Verlag.
 • avtentična besedila

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija medjezikovnega posredovanja

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna pozitivna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen obeh sklopov.

 • Slovnica: izpit.
 • Jezikovne vaje: obvezna prisotnost, sodelovanje pri vajah, domače delo. Pisni in ustni izpit.
Ocenjavalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.