Družba, kultura in literatura nemških govornih področij II

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: P

Nosilka

izr. prof. dr. Andrea Leskovec

Opis predmeta

Cilji in predmetnospecifične kompetence

 • Uzaveščanje kompleksnosti pojma kultura in sposobnost zaznavanja tuje in lastne kulture in identitete.
 • Sposobnost kritične analize različnih pojavov v likovni umetnosti, glasbi, zgodovini filma.
 • Prepoznavanje in lastno vrednotenje kanoniziranih avtorjev v zgodovini književnosti nemškega jezikovnega področja.
 • Sposobnost interpretacije literarnih del.
 • Sposobnost medkulturnega vzporejanja literarnih tokov v posamezni nemško govoreči deželi in v Sloveniji.
 • Sposobnost kritične presoje.

Vsebina

Predmet se deli na podpredmeta:

a) Družba in kultura nemških govornih področij II

b) Literatura nemških govornih področij II

Družba in kultura nemških govornih področij II:

 • Zaznavanje lastnega in tujega prostora, stereotipi in predsodki, odnos med domovino in tujino, zgodovinski pregled (Nemčija od 1871 do danes), politična in družbena sedanjost v Nemčiji itd.
 • Pregled določenih pojavov v likovni umetnosti, glasbi, filmu itd.

Literatura nemških govornih področij II:

 • Nadaljevanje pregleda književnosti nemško govorečih območij: postromantika, realizem, naturalizem, moderna (simbolizem, impresionizem, ekspresionizem itd.), književnost 20. stoletja.

Temeljna literature

 • Recker, Marie-Luise: Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. München: Beck 2009.
 • Schulze, Hagen: Kleine deutsche Geschichte. München 1998.
 • Glaser, Hermann: Deutsche Kultur 1945-2000. Ullstein, Berlin 1999.
 • Kaiser, Hans Joachim: Die Weimarer Republik. Freising 2008.
 • Liepach, Martin: Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg. Freising 2008.
 • Göbel, Walter: Deutschland nach 1945. Stuttgart 2008.
 • Hertle, Hans-Hermann/Wolle, Stefan: Damals in der DDR. Der Alltag im Arbeiter- und Bauernstaat. München 2006.
 • Vinke, Hermann: Die DDR: eine Dokumentation mit zahlreichen Biografien und Abbildungen. Ravensburg 2009.
 • Mählert, Ulrich: Kleine Geschichte der DDR. München 2009.
 • Beutin, W.: Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart: J. B. Metzler Verlag, 2008.
 • Stöckmann, Ingo: Naturalismus. Lehrbuch Germanistik. Stuttgart 2011.
 • Kimmich, Dorothee/Wilke, Tobias: Einführung in die Literatur der Jahrhundertwende. Darmstadt 2006.
 • Anz, Thomas: Literatur des Expressionismus. Stuttgart 2010.
 • Schutte, Jürgen: Einführung in die Literaturinterpretation. Stuttgart 1990.
 • Gradivo, ki ga pripravi izvajalec oz. izvajalka.

Študentje in študentke morajo pri sklopu Nemška literatura prebrati najmanj 7 besedil, navedenih v predpisanem seznamu čtiva, ki ga slušateljicam in slušateljem posreduje izvajalec oz. izvajalka predmeta.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija medjezikovnega posredovanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna pozitivna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen obeh sklopov. Oceni iz posameznih sklopov sta:

 • Nemška družba in kultura II: izpit (50 % končne ocene).
 • Nemška literatura II: izpit in prebrano predpisano čtivo, tj. najmanj 7 besedil, navedenih v seznamu čtiva, ki ga slušateljicam in slušateljem posreduje izvajalec oz. izvajalka predmeta (skupaj 50 % končne ocene).

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno);

Ucitelj

Andrea Leskovec