Slovensko-nemško medjezikovno posredovanje II

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 120
Oblika: P, V, S

Nosilka

doc. dr. Helena Kuster

Opis predmeta

Cilji in kompetence

Študenti v sklopu Besedotvorje spoznajo osnove nemškega besedotvorja, poglavitne besedotvorne postopke ter raznolikost v pomenu nekaterih pred- in pripon. Pri tem še posebej spoznajo tiste besedotvorne vzorce, ki so v nemščini zelo pogosti, v slovenščini pa precej neproduktivni. Izpostavljeni so problemi in nakazane možne rešitve slovenjenja. Na podlagi pridobljenega znanja so študentje sposobni bolje in lažje razumeti pomen nemških besed, kar je še posebej pomembno pri prevajanju. Poznavanje nastanka besed in njihovega pomena pa je nedvomno pomembno tudi pri vsakovrstni ustni ali pisni obliki komunikacije v nemškem jeziku.

Študenti se v sklopu Idiomatika in stilistika seznanijo z osnovnimi teoretičnimi pojmi in kriteriji za določanje frazeoleksemov in njihovo razvrščanje. Spoznajo samostalniške in glagolske frazeološke besedne zveze v nemškem jeziku ter pregovore in njihov pomen. Frazeme prepoznavajo v različnih komunikativnih situacijah in kontekstih, jih zbirajo in opredeljujejo ter na podlagi primerjav  z ekvivalentnimi frazemi iz maternega jezika poglabljajo svojo frazeološko jezikovno izraznost v obeh jezikih. Študenti uzavestijo pojma slog in stilistika, ki igrata v prevajalstvu  pomembno vlogo ter spoznajo medjezikovne in medkulturne razlike v različnih besedilnih vrstah.

Pri sklopu Medjezikovno posredovanje iz nemščine v slovenščino študentke in študentje pridobijo osnovne prevajalske kompetence.

Vsebina

Predmet se deli na tri podpredmete:

a) Besedotvorje nemškega jezika

b) Idiomatika in stilistika nemškega jezika

c) Medjezikovno posredovanje iz nemščine v slovenščino

Besedotvorje nemškega jezika:

 • pomen besedotvorja in povezava predmeta z drugimi jezikoslovnimi predmeti (še zlasti leksikologijo),
 • vrste morfemov in njihov pomen,
 • arbitrarnost in motivacija, tipi motivacije,
 • priložnostne tvorjenke v nemškem jeziku,
 • besedotvorne vrste in modeli,
 • besedotvorje samostalnika, pridevnika, glagola in prislova.

Idiomatika in stilistika nemškega jezika: klasifikacija in tipizacija frazemov ter raba v različnih besedilnih vrstah in žanrih, konotacija frazemov, razlikovanje temeljnih pojmov "polno, delno idiomatizirane in neidiomatizirane stalne besedne zveze, pregovor, rek, slogan, strukturno-pomenske modifikacije frazemov", usvajanje najbolj znanih oz. najpogosteje rabljenih frazemov in pregovorov; opredelitev osnovnih pojmov stilistike: spoznavanje in razlikovanje stilnih elementov in figur v okviru posameznih besedilnih vrst, kategorizacija in tipizacija stilov glede na besedilne tipe.

Medjezikovno posredovanje iz nemščine v slovenščino:

Študentke in študentje pri vajah iz medjezikovnega posredovanja nadgrajujejo znanje iz prvega letnika, analizirajo zahtevnejša splošna besedila, pišejo izčrpnejše povzetke ter se seznanijo z osnovnimi metodami prevajalske prakse ter že prevajajo lažja besedila.

Temeljna literatura

 • Eichinger, Ludwig M. (2000): Deutsche Wortbildung. Eine Einführung. Tübingen: Gunter Narr Verlag.
 • Fleischer, Wolfgang; Barz, Irmhild (1995): Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. 2. Durchgesehene und ergänzte Auflage. Tübingen: Niemeyer.
 • Herzog, Annelies/Michel, Arthur/Riedel, Herbert (1993): Idiomatische Redewendungen von A bis Z. Leipzig et. al.: Langenscheidt.
 • Hessky, Regina/Ettinger, Stefan (1997): Deutsche Redewendungen. Ein Wörter- und Übungsbuch für Fortgeschrittene. Tübingen: Gunter Narr Verlag.
 • Eiselt, Marianne; Eppert, Franz (1997): Den Nagel auf den Kopf treffen! Frankfurt/Main: Diesterweg.
 • Jenko, Elizabeta M. (1996): Sich auf die Socken machen/Vzeti pot pod noge. Deutsch-slowenisches Wörterbuch der Redewendungen Celovec: Drava.
 • Frey, Christa et al. (1988): Sprichwörter für Ausländer. Leipzig: Enzyklopädie.
 • Fleischer, Wolfgang (1996): Stilistik der deutschen Gegenwartssprache. Frankfurt/Main: P. Lang.
 • Heusinger, Siegfried (1995): Pragmalinguistik. Frankfurt/Main: Haag und Herchen Verlag.
 • Snell-Hornby, Mary; Hönig, Hans G., Kußmaul, Paul, Schmitt, Peter A. (ur.) (1998): Handbuch Translation. Tübingen: Stauffenburg.
 • Nord, Christiane (1988): Textanalyse und Übersetzen. Heidelberg: Julius Groos Verlag.
 • Nord, Christiane (1993): Einführung in das funktionale Übersetzen: am Beispiel von Titeln und Überschriften. Tübingen: Francke.
 • Duden (1996). Deutsches Universalwörterbuch A - Z. Mannheim; Wien; Leipzig; Zürich: Dudenverlag.
 • Debenjak, Doris (1995): Veliki slovensko-nemški slovar. Ljubljana: DZS.
 • Debenjak, Doris (1992): Veliki nemško-slovenski slovar, Ljubljana: DZS.
 • Duden, Richtiges und gutes Deutsch (1997). Mannheim. Dudenverlag.
 • Izročki, ki jih pripravi izvajalec oz. izvajalka.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik medjezikovnega posredovanja.

Predhodni vpis v predmet Slovensko-nemško medjezikovno posredovanje l.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen vseh treh sklopov (Besedotvorje nemškega jezika,  Idiomatika in stilistika nemškega jezika, Medjezikovno posredovanje iz nemščine v slovenščino). Ocene iz posameznih sklopov so:

 • Besedotvorje nemškega jezika: izpit (40 % končne ocene).
 • Idiomatika in stilistika nemškega jezika: seminarska naloga in izpit (skupaj 40 % končne ocene).
 • Medjezikovno posredovanje iz nemščine v slovenščino: medletno ocenjevanje (40% končne ocene), izpit (60% končne ocene) – skupaj 20 % končne ocene.

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.

 

Ucitelj

Helena Kuster