Francoski jezik 2

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 105
Oblika:

Opis predmeta

Cilji in predmetnospecifične kompetence

 • Razvijanje jezikovne in sporazumevalne kompetence v francoščini
  Razvijanje kompetence govornega in pisnega izražanja v francoščini.
 • Bogatenje besednega zaklada v francoščini..
 • Utrjevanje in uporaba temeljne slovnične terminologije
 • Razvijanje sposobnosti slovnične analize besedil
 • Poznavanje skladnje in morfologije francoskih besednih vrst.
 • Poglobljeno poznavanje morfoloških sprememb pregibnih besednih vrst in njihovih skladenjskih funkcij.
 • Razvijanje sposobnosti bralnega in slušnega razumevanja

Vsebina

Francoska slovnica: Študent spozna tako pregibne kot nepregibne neglagolske besedne vrste in pripadajoče slovnične kategorije. Poglobi poznavanje morfoloških sprememb pregibnih besednih vrst. Dobi uvid v osnovne skladenjske funkcije neglagolskih besednih vrst in na ta način poglablja svoje poznavanje osnovnih morfosintaktičnih razmerij v francoščini, pri čemer je poudarek na rabi člena in ostalih določevalnikov ter rabi predlogov. Študent ugotavlja in utemeljuje posebnosti in razlike z materinščino.

Obravnavane teme: razdelitev besednih vrst

 • samostalnik: pomenske lastnosti, vrste, spol, število; skladenjske lastnosti, sprevrženje
 • pridevnik: vrste, spol, število, stopnjevanje, raba stopenjskih oblik; skladenjske lastnosti,
 • določevalniki: členi, pridevniški zaimki, števniki; oblike in raba
 • zaimki: osebni, svojilni, kazalni, oziralni, vprašalni, nedoločni; oblike in raba
 • prislov: vrste, tvorba, raba in pomen predlog in predložne zveze: oblike, raba in pomen
 • veznik: vrste, raba
 • medmet: vrste, pomen.

 

Jezikovne vaje: Analiza različnih vrst besedil, pisanih in govorjenih; jezikovni registri; širitev besednega zaklada ; spoznavanje določenih področij znanja ter idiomatičnega načina izražanja. Posebni poudarek je na idiomatiki in stilistiki francoskega jezika z obravnavo stalnih besednih zvez in registrov jezika.

Temeljna literature

 1. Schlamberger Brezar, M., Perko, G. (2008): La Morphosyntaxe non-verbale, Ljubljana: Filozofska fakulteta
 2. Jereb, E. (1995): Francoska slovnica po naše, Ljubljana: Cankarjeva založba
 3. Riegel, M., J. C. Pellat, R. Rioul (1994): Grammaire méthodique du français, Pariz: PUF
 4. Beaujeu, C. M. et al. (1991): 350 exercices de grammaire (Cours de civilisation française de la Sorbonne), niveau supérieur I, II (et Corrigés), Paris: Hachette, zbirka Exerçons-nous
 5. Abbadie, Ch., B. Chovelon, M.H. Morsel (1985): L'Expression française écrite et orale, Grenoble: PUG
 6. Sirejols, E.: Le Nouvel Entraînez-vous: 450 nouveaux exercices. 2 vol. (intermédiaire, avancé), CLE international

 

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna pozitivna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen obeh enot. Oceni iz posameznih enot sta:
Francoska slovnica: pisni in ustni izpit;
Franoske jezikovne vaje: 2 testa letno, izpit.
Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.