Francoska družba, kultura in literatura 2

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 60
Oblika:

Opis predmeta

Cilji in predmetnospecifične kompetence

  • Kompetence za prepoznavanje medkulturnih razlik in podobnosti med francosko in slovensko kulturo.
  • Uzaveščanje razlik med francoskim in slovenskim družbenim sistemom, politično ureditvijo, veroizpovedjo, bivalno kulturo.
  • Spoznavanje medkulturnih razlik in podobnosti.
  • Razvijanje jezikovne, prevajalske in medkulturne kompetence.
  • Kompetence za razumevanje francoskih in slovenskih literarnih in besedil;
  • Kompetenca za odkrivanje kulturnih in civilizacijskih specifičnosti v besedju in besedilih

Vsebina

Študentje spoznavajo medjezikovne razlike in podobnosti. Obravnava tem in problemov sodobne francoske družbe in kulture. Uzaveščanje razlik in podobnosti med francoskim in slovenskim družbenim sistemom.

Spoznavanje različnih vidikov od politične oz. gospodarske ureditve, prek poglavitnih verskih skupnosti do bivalne kulture, praznikov, običajev in značilnih dejavnosti v prostem času itd.

Podrobna obravnava posamičnih tematskih sklopov, poznavanje francoske družbe in kulture, jezikovna raba v različnih institucijah in medijih ter obravnavanje življenja Francozov ter njihovih običajev za sistematično širjenje besednega zaklada. Besednjak se aplicira na določene teme iz francoske družbe in kulture.

Študentje prav tako spoznajo z literarno-zgodovinskimi okviri francoske književnosti ter jo umeščajo v okvir evropske literature. Spoznajo temeljna obdobja francoske književnosti. Seznanijo se z literarnimi tokovi, avtorji in njihovimi deli. Pregled francoske književnosti od začetka do dvajsetega stoletja in obdelava različnih obdobij

 

Temeljna literature

1. Bourgeois R., La France des régions, Grenoble, PUG FLE, 2001
2. Bourgeois R., Terrone P., La France des Institutions, Grenoble, PUG FLE, 2004
3. Brunel, P., Histoire de la littérature française, XIX et XX siècle, Paris, Bordas, 1996
Študentje in študentke morajo prebrati najmanj sedem besedil, navedenih v predpisanem seznamu čtiva, ki ga slušateljicam in slušateljem posreduje izvajalec oz. izvajalka predmeta.

 

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija medjezikovnega posredovanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna pozitivna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen obeh sklopov: Oceni iz posameznih sklopov sta:

  • Francoska družba in kultura: izpit, seminar
  • Francoska literatura: izpit ter prebrano predpisano čtivo, tj. najmanj 7 besedil, navedenih v seznamu čtiva, ki ga              slušateljicam in slušateljem posreduje izvajalec oz. izvajalka predmeta.

Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.