Slovensko-francosko medjezikovno posredovanje 2

Število kreditnih točk: 9
Število kontaktnih ur: 120
Oblika:

Opis predmeta

Cilji in predmetnospecifične kompetence


Kompetence za delo s slovarji.
Kompetence za razčlenjevanje, povzemanje in tvorjenje besedil v slovenskem jeziku.
Pridobivanje osnovnih kompetenc za tvorjenje besedil v francoskem jeziku.
Pridobivanje osnovnih kompetenc za razumevanje splošnih besedil v francoščini.
Seznanjanje z osnovnimi zakonitostmi prevajanja.

Vsebina

Študentje poglobijo v prvem letniku pridobljena znanja in spretnosti na področju tvorjenja besedil v slovenščini in francoščini in prevajanja iz francoščine v slovenščino ter ob delu z izbranimi splošnimi besedili spoznavajo prevajalske probleme in možnosti za njihovo reševanje.

Prevajanje splošnih besedil izbranih vrst in z različnimi funkcijami iz francoščine v slovenščino in iz slovenščine v francoščino.

Temeljna literature

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki:

Obvezni:

1. Bajec, A. et al., ur. 1970-1985. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS.

2. Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, Pariz: Dictionnaire Le Robert, 1991.

3. Grad A. 1990. Francosko-slovenski moderni slovar, Ljubljana : DZS

4. Jesenik V., Dembskij N. 2001. Slovensko-francoski slovar, Ljubljana : DZS

Priporočljivi:

5. Genouvrier,E., Désiral,C., Hordé, T. Nouveau dictionnaire des synonymes. Paris : Larousse

6. Dictionnaire des synonymes et contraires, H. Bertaud du Chazaud, Ed. Les Usuels du Robert

7. Le Grand Robert: Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Pariz: Société du Nouveau Littré,                 1953-1964, dodatek 1970

8. Grand dictionnaire encyclopédique Larousse, Pariz: Larousse, 1982-1985

Druga priporočljiva literatura: enciklopedije, leksikoni, terminološki slovarji, angleško-francoski dvojezični slovarji.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik medjezikovnega posredovanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen obeh sklopov. Oceni iz posameznih sklopov sta:

Idiomatika in stilistika francoskega jezika: izpit

Medjezikovno posredovanje iz francoščina v slovenščino: Medletno ocenjevanje (50% končne ocene), izpit (50% končne ocene). Za pozitivno oceno je potrebno doseči povprečno oceno vsaj 6.0.

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.