Slovenska družba, kultura in literatura

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 45
Oblika: P, S

Nosilka

doc. dr. Tanja Žigon

Opis predmeta

Cilji in predmetnospecifične kompetence

- Sposobnost razumevanja kompleksnosti pojma kultura in slovenska kultura.
- Sposobnost razumevanja funkcije literarnih besedil v slovenski družbi.
- Sposobnost razumevanja funkcije literarnih besedil v razvoju slovenskega (knjižnega) jezika.
- Sposobnost razumevanja funkcije prevodnih besedil v razvoju slovenskega jezika in literature.
- Sposobnost prepoznavanja razlik in podobnosti med slovenskim in evropskimi družbenimi sistemi.
- Sposobnost razumevanja značilnosti moderne slovenske družbe od političnega sistema prek šolskega sistema, zdravstva, sociale in drugih področij javnega življenja.
- Sposobnost razumevanja pluralnosti slovenskega kulturnega prostora prek spoznavanja zgodovinske slovenskih dežel.
- Sposobnost spoštljivega in pozitivnega vrednotenja kulturne raznolikosti.

Vsebina

Predmet se deli na podpredmeta:

 1. a) Slovenska družba in kultura
 2. b) Literatura v medkulturnem položaju


Slovenska družba in kultura:

 1. - Izbrana poglavja iz slovenske kulturne zgodovine, najpomembnejše prelomnice v slovenski zgodovini ter vpliv na nadaljnji razvoj.
 2. - Politični in strankarski sistem, pravni sistem, šolski sistem, zdravstvo in socialno varstvo, gospodarstvo in razvoj.
 3. - Zgodovinska in sodobna regionalna razdelitev slovenskega prostora, regionalni razvoj.
 4. - Avtohtone in neavtohtone manjšine v Sloveniji; migracijska politika in integracija (v tem okviru položaj slovenščine kot tujega jezika).
 5. - Slovenski medijski prostor nekoč in danes.
 6. - Kulturna politika, instituconalna in neisntitucionalna kultura, subkultura (v tem okviru položaj urbane slovenske kulture).

 

Literatura v medkulturnem položaju:

 1. - Zgodovina slovenskega jezika v prevodih.
 2. - Funkcija prevoda v razvoju slovenskega (knjižnega) jezika in razvoju slovenske literature, ključni prevodni teksti s tega vidika od 10. stoletja dalje.
 3. - Funkcija prevoda pri promociji slovenske literarne in širše kulturne produkcije nekoč in danes.
 4. - Funkcija prevoda pri vzpostavljanju norme slovenskega knjižnega jezika.
 5. - Funkcija prevoda pri vzpostavljanju norme slovenskega knjižnega jezika.

Temeljna literatura

 1. - Ahačič, Kozma: Zgodovina misli o jeziku in književnosti na Slovenskem: protestantizem. Ljubljana: Založba ZRC, 2007, str. 15–68, 257–282, 319–355.
 2. - Breznik, Anton: Jezikoslovne razprave. Ljubljana: Slovenska matica, 1982, str. 27–54.
 3. - Vta Slouenski jesig preobernen: vloga prevoda v razvoju slovenskega jezika in književnosti (katalog z razstave). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2007.
 4. - Gspan, Alfonz et al. (ur.) Zgodovina slovenskega slovstva. Ljubljana: Slovenska matica 1956–1971.
 5. - Pogorelec, Breda: Zgodovina slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: Založba ZRC, Založba FF 2011. 
 6. - Stankovič, Peter et al. (ur.): Urbana plemena: subkulture v Sloveniji v devetdesetih. Ljubljana: ŠOU, Študentska založba 1999.
 7. - Granda, Stane: Slovenija. Pogled na njeno zgodovino. Ljubljana: Urad vlade za komuniciranje 2008.
 8. - Kos, Janko: Duhovna zgodovina Slovencev. Ljubljana: Slovenska matica 1996.
 9. - Spletni viri slovenskih političnih, pravnih, zdravstvenih, socialnih, šolskih in gospodarskih institucij. / Internet resources on Slovene political, legal, healthcare, social, educational, and business institutions.
 10. - Gradivo, ki ga pripravi izvajalec oz. izvajalka.

 

Študentje in študentke morajo prebrati najmanj 7 besedil, navedenih v predpisanem seznamu čtiva, ki ga slušateljicam in slušateljem posreduje izvajalec oz. izvajalka predmeta. / For their home reading, students have to select at least seven works from the reading list provided by the lecturer.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študija medjezikovnega posredovanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna pozitivna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen obeh sklopov. Oceni iz posameznih sklopov sta:

 • Slovenska družba in kultura: (a) opravljen seminar (seminarska naloga in predstavitev v seminarju) ter (b) izpit (skupaj 50 % končne ocene).
 • Literatura v medkulturnem položaju: izpit (k izpitu sodi tudi prebrano predpisano čtivo, tj. najmanj 7 besedil, navedenih v seznamu čtiva, ki ga slušateljicam in slušateljem posreduje izvajalec oz. izvajalka predmeta - skupaj 50 % končne ocene).

Ocenjevalna lestvica: 6–10 pozitivno, 1–5 negativno, ob upoštevanju Statuta Univerze v Ljubljani in izpitnega režima Filozofske fakultete v Ljubljani

Ucitelj

Tanja Žigon