Italijanska družba, kultura in literatura 2

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 60
Oblika:

Opis predmeta

Cilji in predmetnospecifične kompetence

  • Uzaveščanje kompleksnosti sodobne italijanske družbe.
  • Uzaveščanje kulturoloških in družbenih razlik v različnih geografskih območjih italijanskega polotoka.
  • Uzaveščanje razlik in podobnosti med italijanskim in slovenskim družbenim sistemom.
  • Razumevanje pomena posameznih avtorjev in njihovih del za italijansko kulturno in politično identiteto.
  • Razumevanje funkcije literarnih besedil v italijanski družbi.
  • Prepoznavanje najpomembnejših italijanskih avtorjev od 17. do 19. stoletja.

Vsebina

Italijanska družba in kultura II: Italija na pragu tretjega tisočletja: multietnična kultura, antropološki vidiki, socialni vidiki, sredstva javnega obveščanja, širjenje interneta in računalništva nasploh, vpliv angleščine in globalizacijskih teženj; problem priseljencev; odpiranje trgovskih meja, Evropska unija itd. družbene različnosti Severne, Srednje in Južne Italije; dialektalna slika polotoka.

Italijanska literatura II: nadaljnje razprave o izbiri literarnega italijanskega jezika; Seicento: barok, melodrama; rojstvo znanstvene proze in Galileo; Settecento: Arcadia, commedia dell'arte in Goldonijeva reforma; razsvetljenstvo; neoklasicizem, romantika: Vico, Foscolo, Leopardi, Manzoni; verizem: Verga, Carducci.

Temeljna literature

Romano, R. (1994). Paese Italia. Venti secoli di identità. Roma: Donzelli.

Petronio, G. 2000. La nuova attività letteraria in Italia. Palermo: Palumbo.

Študentje in študentke morajo prebrati najmanj 7 besedil, navedenih v predpisanem seznamu čtiva, ki ga slušateljicam in slušateljem posreduje izvajalec oz. izvajalka predmeta.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija medjezikovnega posredovanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna pozitivna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen obeh sklopov: Oceni iz posameznih sklopov sta:

  • Italijanska družba in kultura: izpit, seminar;
  • Italijanska literatura: seminar, izpit ter prebrano predpisano čtivo, tj. najmanj 7 besedil, navedenih v seznamu čtiva, ki ga slušateljicam in slušateljem posreduje izvajalec oz. izvajalka predmeta.

Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.